DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 28 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

11/10/2018 08:10

Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 15/10 - 17/10/2018. Phiên họp sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV; cho ý kiến các báo cáo đánh giá về: Kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)... và nhiều vấn đề quan trọng khác.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Phiên họp thứ 28
_____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

 

 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 28 (tháng 10/2018)

  CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

________________

 

Thứ hai, ngày 15/10/2018

Sáng

   * Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

1. Cho ý kiến các báo cáo đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2019; Giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2016-2020; Giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH13 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày các báo cáo (tóm tắt) về kinh tế - xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế; chương trình mục tiêu quốc gia; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra (tóm tắt) báo cáo về kinh tế - xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra (tóm tắt) báo cáo về chương trình mục tiêu quốc gia; 

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trình bày Báo cáo (tóm tắt) về chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi; 

- Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra (tóm tắt) báo cáo về chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi; 

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận. 

Chiều 

2. Tiếp tục cho ý kiến các báo cáo về kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

3. Cho ý kiến các báo cáo về: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương; Đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2019 – 2021 (trong đó có đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016-2020).

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày các báo cáo (tóm tắt) về điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018; kế hoạch đầu tư công trung hạn.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra (tóm tắt) báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018; kế hoạch đầu tư công trung hạn;

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày Báo cáo (tóm tắt) về ngân sách nhà nước; kế hoạch tài chính quốc gia;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra (tóm tắt) báo cáo về ngân sách nhà nước; kế hoạch tài chính quốc gia;

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

Thứ ba, ngày 16/10/2018

Sáng

4. Tiếp tục cho ý kiến các báo cáo về ngân sách nhà nước, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn. 

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục thảo luận; 

- Chủ tọa kết luận.

Từ 11 giờ 00

5. Xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản; thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước. 

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

6. Cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. 

- Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận. 

Từ 15 giờ 30

7. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. 

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày báo cáo; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 17/10/2018

Sáng

8. Cho ý kiến về các báo cáo về: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội; Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2018. 

- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo; 

- Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày các báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 30

9.  Cho ý kiến về công tác nhân sự. 

Chiều

10. Cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. 

- Tờ trình của Chủ tịch nước (gửi văn bản); 

- Bộ trưởng Bộ Công thương trình bày báo cáo;

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

11. Cho ý kiến về nguồn kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2017 (nếu có). 

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

            * Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

_______________________

 

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội