ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 27 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

13/09/2018 14:29

Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10/9 -20/9/2018. Phiên họp sẽ cho ý kiến về một số dự án luật như dự án Luật Trồng trọt, dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Hành chính công, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục (sửa đổi),... và nhiều vấn đề quan trọng khác.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Phiên họp thứ 27

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 27 (tháng 9/2018)

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

(Ủy ban Thường vụ Quốc hội  điều chỉnh ngày 12/9/2018)

 

Thứ năm, ngày 13/9/2018

Sáng

      1. Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. 

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày báo cáo (tóm tắt);

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt);

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

      2. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự. 

- Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ sáu, ngày 14/9/2018 

Cả ngày

      3. Cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày báo cáo công tác (tóm tắt); 

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo công tác (tóm tắt); 

- Bộ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo (tóm tắt) về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày báo cáo (tóm tắt) về công tác thi hành án;

- Tổng Thanh tra Chính phủ trình bày báo cáo (tóm tắt) về công tác phòng, chống tham nhũng;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận. 

Thứ hai, ngày 17/9/2018

Sáng

4. Cho ý kiến về Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều 

      5. Cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Bộ trưởng Bộ Y tế trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 18/9/2018

Sáng

      6. Cho ý kiến về phương án phân bổ sử dụng nguồn kinh phí còn lại và xử lý vướng mắc trong việc chuyển nguồn kinh phí thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2017. 

                - Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

                - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra; 

                - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

- Chủ tọa kết luận.

      7. Cho ý kiến về phương án bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

      8. Cho ý kiến về bổ sung kinh phí mua hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia đã xuất cấp năm 2017. 

                 - Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

                 - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra; 

                 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

 - Chủ tọa kết luận.

Chiều 

      9. Cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

- Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình bày báo cáo (tóm tắt); 

- Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt); 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 19/9/2018

Sáng

10. Cho ý kiến về báo cáo tổng hợp của Chính phủ, báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và cá nhân có liên quan về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn tại phiên họp. 

- Đại diện Chính phủ trình bày báo cáo (tóm tắt); 

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày báo cáo (tóm tắt); 

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo (tóm tắt); 

- Chủ thể khác trình bày báo cáo (nếu có); 

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày báo cáo (tóm tắt) tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều 

      11. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.  

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ năm, ngày 20/9/2018

Sáng

      12. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công. 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều 

      13. Cho ý kiến về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi). 

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

____________________________________

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

Văn phòng Quốc hội