DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 27 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

06/09/2018 09:24

Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10/9 -20/9/2018. Phiên họp sẽ cho ý kiến về một số dự án luật như dự án Luật Trồng trọt, dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Hành chính công, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục (sửa đổi),... và nhiều vấn đề quan trọng khác.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Phiên họp thứ 27

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 27 

                       CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Thứ hai, ngày 10-9-2018

Sáng

   * Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

      1. Cho ý kiến (lần 3) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30

      2. Cho ý kiến về kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6 theo quy định tại Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội.

- Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

      3. Cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018.

- Tổng Thanh tra Chính phủ trình bày báo cáo (tóm tắt);

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày báo cáo (tóm tắt);

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo (tóm tắt);

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ (tóm tắt);

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (tóm tắt);

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 16 giờ 30

      4. Xem xét, quyết định việc thành lập Tòa án quân sự khu vực, Tòa án quân sự quân khu và tương đương; biên chế, số lượng Thẩm phán của Tòa án quân sự các cấp; bổ sung số lượng Thẩm phán sơ cấp cho Tòa án nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.  

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày các tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 11-9-2018

Sáng

      5. Cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công.

- Trưởng Ban soạn thảo trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

      6. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày tờ trình;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 16 giờ 00

      7. Xem xét, quyết định việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên; thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 12-9-2018

Sáng

      8. Cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày báo cáo về việc sửa đổi toàn diện Luật; giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30

      9. Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng  của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

      10. Cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2018 và kế hoạch kiểm toán năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước.

- Tổng Kiểm toán Nhà nước trình bày các báo cáo;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

      11. Cho ý kiến về Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Liên hợp quốc về đóng góp Nguồn lực tới Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Xu-đăng.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ năm, ngày 13-9-2018

Sáng

      12. Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày báo cáo (tóm tắt);

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt);

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

      13. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự.

- Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ sáu, ngày 14-9-2018

Cả ngày

      14. Cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày báo cáo công tác (tóm tắt);

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo công tác (tóm tắt);

- Bộ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo (tóm tắt) về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày báo cáo (tóm tắt) về công tác thi hành án;

- Tổng Thanh tra Chính phủ trình bày báo cáo (tóm tắt) về công tác phòng, chống tham nhũng;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ hai, ngày 17-9-2018

Sáng

      15. Cho ý kiến về Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

16. Cho ý kiến về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án trình bày tờ trình;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 18-9-2018

Sáng

      17. Cho ý kiến về phương án phân bổ sử dụng nguồn kinh phí còn lại và xử lý vướng mắc trong việc chuyển nguồn kinh phí thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2017.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30

      18. Cho ý kiến về phương án bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 30

      19. Cho ý kiến về bổ sung kinh phí mua hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia đã xuất cấp năm 2017.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

      20. Cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

- Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình bày báo cáo (tóm tắt);

- Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt);

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 19-9-2018

Sáng

21. Cho ý kiến về báo cáo tổng hợp của Chính phủ, báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và cá nhân có liên quan về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn tại phiên họp.

- Đại diện Chính phủ trình bày báo cáo (tóm tắt);

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày báo cáo (tóm tắt);

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo (tóm tắt);

- Chủ thể khác trình bày báo cáo (nếu có);

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày báo cáo (tóm tắt) tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

      22. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch. 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ năm, ngày 20-9-2018

Sáng

      23. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

      24. Cho ý kiến về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

 

 

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội