CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 24 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

11/05/2018

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 24

_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 24 (tháng 5-2018)
CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

_____________________

Thứ hai, ngày 14-5-2018

Sáng

   * Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

  1. Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo kinh tế - xã hội (tối đa 15 phút) ; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về báo cáo kinh tế - xã hội (tối đa 15 phút);

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo ngân sách nhà nước (tối đa 15 phút)

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về báo cáo ngân sách nhà nước (tối đa 15 phút)

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

  1. Cho ý kiến về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo; 

- Tổng Kiểm toán Nhà nước trình bày báo cáo; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30 (Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp riêng) 

  1. Cho ý kiến về công tác nhân sự.

- Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 15-5-2018

Sáng

  1. Cho ý kiến về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

- Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30

  1. Cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

  1. Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng bảo hiểm xã hội năm 2017; xem xét báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 1083/2015/UBTVQH13 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2016-2018, việc ngân sách nhà nước chuyển kinh phí vào Quỹ bảo hiểm xã hội và xem xét, quyết định mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo; 

- Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra ; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 16 giờ 30

  1. Xem xét, quyết định thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày tờ trình; 

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận. 

Thứ tư, ngày 16-5-2018

Sáng

  1. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật liên quan đến Luật Quy hoạch.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

- Chủ tọa kết luận.

Chiều 

  1. Cho ý kiến về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

       * Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc Phiên họp.