THÔNG BÁO CỦA TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI VỀ KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TẠI PHIÊN HỌP THỨ 23 (THÁNG 4/2018)

27/04/2018

QUỐC HỘI KHÓA XIV

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI

____________

Số: 1691/TB-TTKQH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

      Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

 THÔNG BÁO

Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 23 (tháng 4/2018)

__________________

 

Từ ngày 10 đến 17/4/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp Phiên thứ 23 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để cho ý kiến về 13 nội dung và thông qua 02 nghị quyết. 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội trân trọng thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp như sau:

1. Dự án Luật Cảnh sát biển

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục làm rõ hơn vị trí, chức năng của cảnh sát biển Việt Nam để tránh chồng chéo với các lực lượng khác hoạt động trên biển, phù hợp với tính chất hoạt động của cảnh sát biển Việt Nam; quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát biển Việt Nam theo hướng xác định rõ nội dung chủ trì, nội dung phối hợp trong hoạt động, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển; quy định về hoạt động phối hợp với các lực lượng trên biển cần khái quát, đầy đủ và bảo đảm khả thi. Đồng thời, đề nghị tiếp tục rà soát về nội dung, chỉnh lý về mặt kỹ thuật lập pháp để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, phù hợp với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Trên cơ sở ý kiến tại phiên họp, đề nghị Ban soạn thảo phối hợp với các cơ quan hữu quan dự kiến một số vấn đề tiếp thu, hoàn thiện một bước dự án Luật; Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra, gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

2. Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành sự cần thiết mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự án Luật trên cơ sở cụ thể hóa quan điểm của Đảng về “từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước” tại Kết luận 10-KL/TW. Đồng thời, nhất trí với quy định tất cả cán bộ, công chức đều phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và khi có biến động về tài sản, thu nhập; một số đối tượng giữ chức danh lãnh đạo có phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên hoặc dưới 0,9 nhưng làm việc ở một số lĩnh vực phải kê khai hằng năm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị lưu ý một số vấn đề cụ thể sau:

- Về thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập (Điều 32), do còn nhiều ý kiến khác nhau nên đề nghị trình Quốc hội cho ý kiến 02 phương án như dự thảo Chính phủ trình.

- Về trường hợp phải tiến hành xác minh tài sản, thu nhập khi được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác (khoản 1 Điều 44), Chính phủ giải trình rõ lý do của việc bổ sung thêm các căn cứ tiến hành xác minh tài sản, thu nhập trong dự thảo Luật.

- Về xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực, tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được một cách hợp lý về nguồn gốc (Điều 59), đề nghị xây dựng các phương án khác nhau có lập luận chặt chẽ, thuyết phục, có tính khả thi đối với từng phương án để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng; khắc phục những vướng mắc, bất cập, hạn chế của Luật hiện hành; làm rõ một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau, hoàn thiện, nâng cao chất lượng dự án Luật, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

3. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Đặc xá nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành; bảo đảm phù hợp với Bộ luật Hình sự và các đạo luật mới về tố tụng đã được Quốc hội ban hành. Đồng thời, cơ bản tán thành với phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật; nhất trí đề nghị của Chính phủ về việc trình Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh tên của dự án Luật thành Luật Đặc xá (sửa đổi). 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị lưu ý một số vấn đề sau:

- Về điều kiện đặc xá, cần tiếp tục chuẩn bị kỹ hơn, phải đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với các điều kiện tha thù trước thời hạn theo quy định của Bộ luật Hình sự; đồng thời giải trình, thuyết minh rõ những thay đổi về điều kiện đặc xá sẽ ảnh hưởng, tác động như thế nào khi tổ chức thực hiện. Về điều kiện phải chấp hành xong hình phạt bổ sung (hình phạt tiền, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác), cần có đánh giá tác động sâu sắc, phân tích kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi, tránh mâu thuẫn, chồng chéo.

- Về các trường hợp không được đặc xá, cần nghiên cứu theo hướng không quy định nhóm tội hoặc tên điều luật cụ thể mà quy định chặt chẽ cho từng trường hợp để thể hiện đúng tính chất “đặc xá” là đặc ân của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định.

- Vấn đề khác: cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, bảo đảm vai trò của các cơ quan, tổ chức trong công tác đặc xá; quy định cụ thể vai trò của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã hội trong việc giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng tốt.

Đề nghị Chính phủ tiếp tục làm rõ hơn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc của Luật Đặc xá hiện hành. Những nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung, nhất là về điều kiện đặc xá cần có thuyết minh, giải trình kỹ lưỡng về chủ trương, chính sách và đánh giá tác động.

Giao cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

4. Dự án Luật Quản lý phát triển đô thị

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống pháp luật để tăng cường cơ sở pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý phát triển đô thị; khắc phục những tồn tại, yếu kém trong quá trình phát triển đô thị diễn ra nhanh chóng ở nước ta. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục làm rõ về nội hàm, phạm vi điều chỉnh để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tránh mâu thuẫn, chồng chéo. Đồng thời, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp tại phiên họp, hoàn thiện dự án Luật Quản lý phát triển đô thị. Sau khi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thẩm tra chính thức, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, khi đủ điều kiện sẽ trình Quốc hội xem xét tại thời điểm thích hợp.

5. Dự án Luật Chăn nuôi

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng dự án Luật Chăn nuôi được chuẩn bị công phu, có chất lượng khá tốt, hồ sơ đáp ứng yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo lưu ý một số vấn đề sau:

Làm rõ phạm vi, nội hàm của một số khái niệm như giống vật nuôi để phân biệt với giống thủy sản, về sản phẩm chăn nuôi, sản phẩm thủy sản, lâm sản, vật nuôi thuần chủng, vật nuôi nhập khẩu, nguồn gen, động vật bán hoang dã gây nuôi…

- Bảo đảm sự thống nhất của luật này với hệ thống pháp luật như Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Thủy sản, Luật Thú y, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Đa dạng sinh học, Luật Lâm nghiệp...

- Tiếp tục rà soát để cụ thể hóa 30 điều dự thảo Luật giao Chính phủ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết như: cấp giấy chứng chỉ hành nghề cho chủ chăn nuôi; danh mục vật nuôi; danh mục cấm, danh mục hạn chế; chất cấm trong chăn nuôi; ngưỡng tồn dư chất kháng sinh; hóa chất trong sản phẩm chăn nuôi, trong thức ăn chăn nuôi; đảm bảo an toàn thực phẩm; vấn đề bảo vệ môi trường; cơ chế, chính sách phát triển chăn nuôi gắn với an ninh thực phẩm; tiêu chuẩn kỹ thuật viên... cho hợp lý. 

- Rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm sự đồng bộ của các quy định hiện hành trong lĩnh vực chăn nuôi như: vấn đề chăn nuôi, chế biến, bảo quản, tiêu dùng, xu thế phát triển bền vững; vấn đề sản xuất, kinh doanh, quản lý thức ăn chăn nuôi; mối quan hệ giữa sản xuất với môi trường; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc phối hợp với các bộ, ngành khác và các địa phương giúp Chính phủ quản lý thống nhất, khắc phục sự thiếu đồng bộ trong sản xuất, kinh doanh của ngành chăn nuôi, tạo nên chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. Đồng thời, chú ý giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến tại phiên họp, tiếp tục lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Luật. Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thẩm tra chính thức dự án Luật để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

6. Dự án Luật Trồng trọt

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng dự án Luật Trồng trọt đã được chuẩn bị công phu, có chất lượng khá tốt, hồ sơ đáp ứng yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo một số vấn đề sau:

- Làm rõ hơn về phạm vi, đối tượng điều chỉnh của luật, từ đầu vào của trồng trọt như giống, phân bón, kiểm soát nguồn nước, thuốc bảo vệ thực vật, canh tác cho đến khâu đầu ra là chế biến, bảo quản trong chuỗi giá trị sản xuất sản phẩm trồng trọt.

- Cần lưu ý đến cây dược liệu, phân biệt giống cây trồng với giống thủy sản.

- Làm rõ chính sách trong: phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, không gây ô nhiễm môi trường; chế biến, bảo quản sau thu hoạch, bảo tồn giống bản địa, giống nhập khẩu; phát triển liên kết trong sản xuất, hỗ trợ phát triển thị trường sản phẩm trồng trọt. 

- Bổ sung quy định về phân công phân cấp quản lý nhà nước trong hoạt động trồng trọt.

- Rà soát giảm bớt một số thủ tục hành chính và làm rõ tính khả thi của một số quy định trong dự thảo Luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện dự án Luật. Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thẩm tra chính thức dự án Luật để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

7. Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao việc chuẩn bị tích cực, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ và các Ủy ban khác của Quốc hội, các Bộ, ngành, địa phương hữu quan trong việc nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với phạm vi điều chỉnh, tên gọi, kết cấu, các quy định chung của dự thảo Luật và các nội dung lớn đã được chỉnh lý về: (1) tổ chức chính quyền địa phương ở đặc khu; đối với cơ quan giúp việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đặc khu chỉ tổ chức một Văn phòng giúp việc chung; (2) thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu; (3) các quy định về cải cách thủ tục đầu tư kinh doanh tại đặc khu; (4) quy định ngân sách đặc khu tương đương ngân sách cấp huyện; (5) các nội dung của dự thảo Nghị quyết thi hành Luật và nhiều nội dung khác đã được tiếp thu, chỉnh lý trong dự thảo Luật. Đồng thời, có một số ý kiến cụ thể như sau:

- Giao Ủy ban Pháp luật và cơ quan soạn thảo phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung lớn sau đây để hoàn thiện dự thảo Luật: về ngành, nghề ưu tiên phát triển và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại đặc khu, bảo đảm phát huy tiềm năng, thế mạnh và tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi ở các đặc khu, bảo đảm quốc phòng, an ninh; các quy định về ưu đãi đầu tư trên nguyên tắc ưu đãi có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm sự vượt trội so với quy định hiện hành để thu hút đầu tư và cạnh tranh được với các đặc khu kinh tế trên thế giới; các nội dung khác theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Giao các Ủy ban: Kinh tế, Tài chính, Ngân sách, Quốc phòng và An ninh, về các vấn đề Xã hội và Bộ Tài chính, trên cơ sở dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 23 và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và cơ quan soạn thảo nghiên cứu, đề xuất phương án cụ thể tiếp thu, chỉnh lý các điều luật liên quan đến các nội dung thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách.

- Đề nghị Chính phủ chỉ đạo: hoàn thiện các đề án thành lập 3 đặc khu để gửi các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5; xây dựng Đề án bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân đặc khu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật; chuẩn bị Báo cáo về kế hoạch triển khai thi hành Luật sau khi thông qua để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. 

Ủy ban Pháp luật gửi hồ sơ dự thảo Luật đã được chỉnh lý xin ý kiến chính thức của Chính phủ để hoàn chỉnh dự thảo Luật, sau đó gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 5.

8. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật: Xây dựng, Nhà ở, Quy hoạch đô thị, Kinh doanh bất động sản

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần thống nhất phạm vi điều chỉnh của dự án Luật này với mục tiêu ban đầu là sửa đổi, bổ sung các điều, khoản trong một số luật để phù hợp với Luật Quy hoạch, trong đó có 11 điều của Luật Xây dựng và 8 điều của Luật Quy hoạch đô thị. 

Các nội dung khác theo Tờ trình của Chính phủ liên quan đến Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, cần được tổng kết, đánh giá đầy đủ về cơ chế, chính sách được đề nghị sửa đổi, bổ sung; xem xét kỹ lưỡng, toàn diện đối với từng luật. Các dự án luật này sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình tại hai kỳ họp; nếu Chính phủ kịp chuẩn bị và bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định thì sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ trình Quốc hội theo hướng trình một luật sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến quy hoạch gồm các quy định của nhóm 11 luật do Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối chuẩn bị và 02 luật (Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị) do Bộ Xây dựng là đầu mối chuẩn bị theo phân công của Chính phủ. Giao Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tiến hành thẩm tra chính thức các nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung quy định của 13 luật này để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 24 (tháng 5/2018) trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 theo quy trình xem xét, thông qua dự án luật tại một kỳ họp.

9. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016”

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự cố gắng của Đoàn giám sát của Quốc hội trong việc bảo đảm tiến độ, nội dung giám sát và cơ bản thống nhất với nhiều nội dung, nhận định tại Báo cáo kết quả giám sát. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận những kết quả tích cực trong ban hành chính sách, pháp luật cũng như tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước  giai đoạn 2011-2016. Các kết quả cho thấy doanh nghiệp nhà nước đã thể hiện được vai trò chủ đạo của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, cần nhận thấy rằng các tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập, vi phạm nguyên tắc tuân thủ pháp luật trong kinh doanh, nguyên tắc thị trường, quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính còn xảy ra khá phổ biến ở các mức độ khác nhau, gây thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế, làm giảm uy tín của doanh nghiệp nhà nước. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát của Quốc hội phối hợp với Chính phủ nghiên cứu bổ sung một số vấn đề sau: 

- Kết quả đạt được của doanh nghiệp nhà nước trong thời gian vừa qua, kể cả về tiềm lực, thương hiệu, năng lực…; có sự so sánh với các thành phần kinh tế khác như khu vực FDI hay tư nhân; 

- Làm rõ hoạt động đầu tư ra nước ngoài, ra ngoài doanh nghiệp và việc sử dụng một số nguồn lực Nhà nước đầu tư cho các doanh nghiệp. Bổ sung số liệu tổng thể về tổng doanh thu, chi phí, lợi nhuận, lỗ của doanh nghiệp nhà nước; 

- Làm rõ trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, ngành, người đại diện chủ sở hữu phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

- Kiến nghị các giải pháp nhằm phát huy mặt tích cực của doanh nghiệp nhà nước; 

- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/2009/QH12 ngày 27/11/2009 của Quốc hội về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước; 

- Xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội trên cơ sở bám sát tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). 

Đề nghị Đoàn giám sát tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

10. Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với đánh giá của Chính phủ, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tuy còn những hạn chế nhất định song đã có nhiều tiến bộ so với năm 2016. Việc chấp hành các nghị quyết của Đảng và Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được thực hiện nghiêm túc hơn. thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên,… đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán được tăng cường, phát hiện và kiến nghị xử lý nhiều sai phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tuy nhiên, tình trạng lãng phí, thất thoát trong sử dụng tài chính, tài sản công, sử dụng nguồn lực kém hiệu quả, lãng phí về thời gian lao động vẫn diễn ra ở các mức độ khác nhau. Việc khắc phục các hạn chế yếu kém và xử lý sai phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn chưa kịp thời. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo công khai các hiện tượng gây lãng phí, thất thoát; xử lý nghiêm các sai phạm; xác định trách nhiệm của người đứng đầu; đồng thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đề nghị Chính phủ và Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo, trong đó chú ý rà soát, điều chỉnh, bổ sung số liệu sát với tình hình thực hiện năm 2017; gửi đến các vị đại biểu Quốc hội để phục vụ thảo luận về các báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017, tình hình triển khai thực hiện những tháng đầu năm 2018 tại kỳ họp thứ 5.

11. Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ về đánh giá tình hình thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật năm 2017 và đầu năm 2018 và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, các nguyên tắc lập Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, cũng như đề xuất về các dự án đưa vào Chương trình. Đồng thời, có ý kiến về một số dự án cụ thể như sau: 

- Về các dự án đề nghị bổ sung vào Chương trình có liên quan đến quy hoạch, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh, đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo việc chuẩn bị và trình Quốc hội sửa đổi những điều liên quan đến quy hoạch trong các luật đã được Quốc hội xác định để trình Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2018, bảo đảm có hiệu lực đồng bộ với Luật Quy hoạch từ ngày 01/01/2019, theo đó: 

(1) Tách các nội dung liên quan đến quy hoạch trong Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và nhập vào nhóm một luật sửa 10 luật thành nhóm một luật sửa 13 luật[1]; khẩn trương hoàn thiện tờ trình và dự thảo luật gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội để thẩm tra chính thức trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 5;

(2) Nghiên cứu xây dựng một luật sửa các luật còn lại liên quan đến quy hoạch để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6;

(3) Những nội dung cần sửa đổi về xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội cần tách thành các dự án riêng để nghiên cứu, sửa đổi theo quy trình thông thường. Trong đó, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công được đưa vào Chương trình để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6; căn cứ vào chất lượng chuẩn bị, Quốc hội sẽ quyết định việc thông qua ngay tại kỳ họp hoặc tại kỳ họp tiếp theo. Những nội dung khác tiếp tục được chuẩn bị, khi nào đủ điều kiện, bảo đảm chất lượng thì báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự án vào Chương trình.

- Về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), tán thành đưa vào Chương trình năm 2018 để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, thông qua tại kỳ họp thứ 6; đề nghị Chính phủ khẩn trương gửi hồ sơ dự án đến Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định tại phiên họp thứ 24 (tháng 5/2018).

- Về dự án Luật Dân số, tán thành đề nghị của Ủy ban về các vấn đề Xã hội về việc chưa trình dự án Luật này tại kỳ họp thứ 5 để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự án, khi nào đủ điều kiện sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc trình Quốc hội.

- Về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiếp thu ý kiến các cơ quan của Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019), thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019).

- Về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), Luật Dự phòng và nâng cao sức khỏe của Nhân dân, đề nghị cơ quan trình dự án, cơ quan soạn thảo tiếp tục chuẩn bị dự án, khi nào bảo đảm điều kiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung vào Chương trình.

- Về các dự luật liên quan đến tổ chức bộ máy cần sửa đổi để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương, đề nghị Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương chuẩn bị các dự án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan của Quốc hội sớm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, đưa vào Chương trình để trình Quốc hội trong năm 2018, 2019, bảo đảm các dự án luật được thông qua chậm nhất tại kỳ họp thứ 8.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan có liên quan khẩn trương chuẩn bị hồ sơ các dự án luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; khắc phục triệt để tình trạng chậm gửi hồ sơ dẫn đến phải điều chỉnh chương trình.

Ủy ban thẩm tra của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với cơ quan trình, cơ quan soạn thảo, đôn đốc việc chuẩn bị các dự án đưa vào Chương trình bảo đảm chất lượng theo đúng tiến độ; thực hiện tốt việc thẩm tra nội dung các dự án trước khi trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội những vấn đề phát sinh.

Giao Ủy ban Pháp luật chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan của Quốc hội, Chính phủ khẩn trương tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi gửi các đại biểu Quốc hội để xem xét tại kỳ họp thứ 5 theo đúng quy định.

12. Dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2019

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo đề xuất của Tổng Thư ký Quốc hội. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý các dự kiến nội dung chuyên đề, gửi văn bản xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để lựa chọn 04 chuyên đề; hoàn thiện Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi gửi các đại biểu Quốc hội.

13. Việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5 của Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với Báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội, đồng thời, đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp cho phù hợp, trong đó chú ý một số vấn đề sau:

- Rút dự án Luật Quản lý phát triển đô thị, Luật Dân số.

- Bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch (trước mắt là 13 luật) trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình tại một kỳ họp; dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) trình cho ý kiến.

- Bổ sung báo cáo gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu về: kết quả Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương (APPF-26); việc phổ biến Bộ công cụ các nghị viện tự đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững do Liên minh nghị viện thế giới (IPU) và Liên hợp quốc ban hành.

- Không gửi văn bản riêng về gợi ý thảo luận về các nội dung của kỳ họp mà đề cập trong báo cáo thẩm tra của các Ủy ban; báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Bố trí thảo luận sớm hơn về một số dự án khó, phức tạp để có nhiều thời gian tiếp thu, chỉnh lý trước khi biểu quyết thông qua như: dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt…

- Tăng thời gian thảo luận ở hội trường về một số nội dung: kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước (kết hợp thảo luận cùng kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí); dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt; dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), đồng thời bố trí thảo luận riêng ở tổ về dự án Luật này.

- Áp dụng thí điểm một số cải tiến về cách thức tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng giảm số đại biểu hỏi trong một lượt (3 đại biểu/lượt hỏi), rút ngắn thời gian chất vấn và trả lời chất vấn (đại biểu Quốc hội nêu chất vấn không quá 01 phút/lần; người bị chất vấn trả lời không quá 03 phút/câu).

- Bố trí truyền hình, phát thanh trực tiếp các phiên thảo luận về nội dung: quyết toán ngân sách nhà nước, dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)… để Nhân dân theo dõi. 

 Sau khi tiếp thu ý kiến tại phiên họp để chỉnh lý dự kiến chương trình, Tổng Thư ký Quốc hội gửi xin ý kiến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi gửi xin ý kiến đại biểu Quốc hội; đồng thời tiếp tục phối hợp đôn đốc chuẩn bị nội dung và các điều kiện bảo đảm để phục vụ tốt kỳ họp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 24 (tháng 5/2018).

14. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 02 Nghị quyết về việc  thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và việc thành lập thị trấn Phước Cát thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

*

*     *

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết của Phiên họp.

     TỔNG THƯ KÝ

           (Đã ký)

   Nguyễn Hạnh Phúc

 


[1] Dự án Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Trẻ em, Luật Công chứng, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị.

Văn phòng Quốc hội