Chương trình Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

06/02/2018

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Phiên họp thứ 21

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 21 (tháng 02/2018) CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

   (Đã được Chủ tịch Quốc hội quyết định)
       ____________________

 

Thứ tư, ngày 07-02-2018

Sáng

   * Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp

  1. Cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 30

  1. Xem xét, quyết định việc thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

  1. Cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  Luật Thể dục, thể thao.

- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trình bày báo cáo; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

  1. Cho ý kiến về một số khoản thu chi ngân sách (nếu có).

________________________

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00 

(Văn phòng Quốc hội)