Thông báo nội dung phiên họp thứ 2 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

24/08/2016

Từ ngày 15 - 16/8/2016, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 2 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để xem xét, đánh giá kết quả kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; cho ý kiến 02 dự án: Luật Cảnh vệ và Luật Công an xã; Tờ trình của Chính phủ về đề xuất sử dụng nguồn vốn trái phiếu của Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 của dự án Hồ Tả Trạch cho hợp phần bồi thường, di dân tái định cư; Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016.

Tổng thư ký Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

- Về việc xem xét, đánh giá kết quả kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Tổng thư ký Quốc hội tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ nhất gửi các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan; đồng thời, chỉnh lý dự kiến nội dung chương trình của kỳ họp thứ 2, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp sau.

- Về 02 dự án Luật Cảnh vệ và Luật Công an xã: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với những nội dung cơ bản của 02 dự án luật và cho rằng các dự án luật này đã đủ điều kiện trình Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp,  hoàn chỉnh tờ trình, dự thảo luật; Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội thẩm tra chính thức dự án để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.

- Về việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu của Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 của dự án Hồ Tả Trạch cho hợp phần bồi thường, di dân tái định cư: Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết định thu hồi 77,415 tỷ đồng từ Hợp phần xây dựng cơ bản của Dự án Hồ Tả Trạch cấp cho tỉnh Thừa Thiên - Huế để thực hiện việc bồi thường, di dân tái định cư cho nhân dân bị thu hồi đất lâm nghiệp nhằm xử lý dứt điểm việc khiếu kiện kéo dài của người dân. Đồng thời, yêu cầu Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế rút kinh nghiệm, thực hiện đúng nguyên tắc, nâng cao kỷ luật tài chính để các dự án được triển khai đi vào nề nếp, không để xảy ra các trường hợp tương tự như dự án Hồ Tả Trạch. Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ kế hoạch và đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, xây dựng dự thảo Nghị quyết, xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

- Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016: Qua xem xét tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng chưa có đủ căn cứ để quyết định. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, xây dựng phương án điều chỉnh vốn cụ thể đối với từng bộ, ngành, địa phương, chỉnh lý tờ trình để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định tại phiên họp sau.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện ngay các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 3 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (dự kiến ngày 12-16/9/2016).

TỔNG THƯ KÝ

(đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quốc hội)