• Chủ tịch Vương Đình Huệ
  • Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Mẫn
  • Quốc hội khóa XIII
  • Quốc hội khóa XII
  • Quốc hội khóa XI
  • Quốc hội khóa X