Dự kiến chương trình phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (đã được Chủ tịch Quốc hội quyết định điều chỉnh ngày 05/01/2018)

09/01/2018

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Phiên họp thứ 20

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

 

 

             DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 20 (tháng 01/2018)

  CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

(Đã được Chủ tịch Quốc hội quyết định điều chỉnh ngày 05/01/2018 )

___________________________

 

 

Thứ tư, ngày 10-01-2018

Sáng

   * Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

1.     Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015.

- Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 00

2.     Cho ý kiến về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đối với dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận và dự án hồ chứa nước Kroong Pách thượng, tỉnh Đắk Lắk.

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày các tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

- Chủ tọa kết luận.

Chiều 

3.     Cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật An ninh mạng.

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

4.     Cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ năm, ngày 11-01-2018

Sáng

5.     Cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 30

6.     Nghe báo cáo về công tác triển khai, việc phân công chuẩn bị Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF-26).

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

- Chủ tọa kết luận. 

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

Chiều 

       Dự phòng

 

    

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

(Văn phòng Quốc hội)