Chương trình phiên họp thứ 18 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

08/12/2017

Ngày 8/12/2017 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 18 đột xuất để xem xét về công tác nhân sự.

(Văn phòng Quốc hội)