• Phiên họp thứ 15
 • Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Mẫn
 • Phiên họp thứ 14
 • Phiên họp thứ 13
 • Phiên họp thứ 12
 • Phiên họp thứ 11
 • Phiên họp thứ 10
 • Phiên họp thứ 9
 • Phiên họp thứ 8
 • Phiên họp thứ 7
 • Phiên họp thứ 6
 • Phiên họp thứ 5
 • Phiên họp thứ 4
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XIII
 • Quốc hội khóa XII
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X
 • Dự kiến Chương trình phiên họp thứ 17 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội (Đã được Chủ tịch Quốc hội quyết định)

  10/11/2017

  ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

  Phiên họp thứ 17

  ____

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

                               

      DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 17

    CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  (Đã được Chủ tịch Quốc hội quyết định)

  ____________________

   

  Thứ hai, ngày 13-11-2017

  Từ 14 giờ 00

   

    Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

  - Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình; 

  - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

   

  (Văn phòng Quốc hội)