Dự kiến Chương trình phiên họp thứ 17 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội (Đã được Chủ tịch Quốc hội quyết định)

10/11/2017

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Phiên họp thứ 17

____

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

                             

    DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 17

  CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

(Đã được Chủ tịch Quốc hội quyết định)

____________________

 

Thứ hai, ngày 13-11-2017

Từ 14 giờ 00

 

  Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

 

(Văn phòng Quốc hội)