Dự kiến Chương trình phiên họp thứ 16 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội (Đã được Chủ tịch Quốc hội quyết định)

20/10/2017

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Phiên họp thứ 16

_____

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

 

 

 

   DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 16 

  CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

(Đã được Chủ tịch Quốc hội quyết định)

___________________

 

 

Thứ sáu, ngày 20-10-2017

Từ 17 giờ 00


 

Cho ý kiến về 04 nội dung: (1) việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ và vốn nước ngoài năm 2017; (2) bổ sung dự toán chi đầu tư vốn viện trợ không hoàn lại năm 2017; (3) bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (vốn ngoài nước) cho tỉnh Thừa Thiên - Huế; (4) điều chỉnh dự toán từ nguồn phí cảng vụ hàng không thực hiện cơ chế tài chính đặc thù năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình về các nội dung (1) và (2);

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình về các nội dung (3), (4);

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

(Văn phòng Quốc hội)