Chương trình phiên họp thứ 13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (tháng 8 năm 2017) (Đã được điều chỉnh ngày 16/8/2017)

16/08/2017 11:29

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 13

_____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 13 (tháng 8/2017)

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

(Đã được điều chỉnh ngày 16/8/2017)

____________________ 

 

Thứ năm, ngày 17-8-2017

Sáng

  1. Cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương của Chính phủ năm 2017.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo  thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30

  1. Cho ý kiến về việc phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2016.  

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

  1. Cho ý kiến một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

 - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo;

 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

  1. Cho ý kiến một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

 - Tổng Thanh tra Chính phủ trình bày báo cáo; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

 - Chủ tọa kết luận.

Thứ sáu, ngày 18-8-2017

Sáng

  1. Cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công.

- Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh, Trưởng Ban soạn thảo trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

  1. Xem xét, quyết định việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập 02 phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  - Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình;

  - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

  1. Cho ý kiến về Đề án thành lập Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

 - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày tờ trình; 

  - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

          * Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

   

____________________

 

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

(Văn phòng Quốc hội)