Chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 16-8-2017

15/08/2017 16:11

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 13
--------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

 

 CHƯƠNG TRÌNH

PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN, NGÀY 16/8/2017

(Truyền hình, phát thanh trực tiếp; họp trực tuyến)
----------------

 

CHỦ TỌA: Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội

 

* Từ 8h00 đến 8h15

1. Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự họp.

2. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc.

* Từ 8h15 đến 11h15 (giải lao từ 9h30-9h50)

3. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà về nhóm vấn đề:

Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Việc hướng dẫn, kiểm tra, quản lý sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị.

Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư cùng tham gia trả lời chất vấn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia giải trình thêm những vấn đề liên quan (nếu có).

* Từ 11h15 đến 11h30

4. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu kết luận nội dung chất vấn và kết thúc toàn bộ phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

(Văn phòng Quốc hội)