Dự kiến chương trình phiên họp thứ 13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (tháng 8 năm 2017) (Đã được Chủ tịch Quốc hội quyết định điều chỉnh ngày 07/8/2017)

07/08/2017

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 13

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 13 (tháng 8/2017)

  CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

(Đã được Chủ tịch Quốc hội quyết định điều chỉnh ngày 07/8/2017)

 

 

Thứ năm, ngày 10-8-2017

Sáng

   * Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

 1. Cho ý kiến về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Cho ý kiến về dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

- Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ sáu, ngày 11-8-2017

Sáng

 1. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 11 giờ 00

 1. Cho ý kiến về tổng kết việc thực hiện thí điểm trang phục xét xử của Thẩm phán TAND theo quy định tại Nghị quyết số 1214/2016/NQ-UBTVQH13 và việc thực hiện thống nhất trang phục xét xử của Thẩm phán TAND trên phạm vi cả nước.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày báo cáo, tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Cho ý kiến về Đề án vị trí việc làm của Viện kiểm sát nhân dân.

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 16 giờ 00

 1. Cho ý kiến về việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày tờ trình;

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ hai, ngày 14-8-2017

Sáng

 1. Cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30

 1. Cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Thủy sản (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 15-8-2017

Cả ngày

 1. Tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)”.

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Trưởng Đoàn giám sát của UBTVQH trình bày báo cáo (tóm tắt) kết quả giám sát và dự thảo Nghị quyết;

- Đại diện Chính phủ phát biểu ý kiến;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết.

Thứ tư, ngày 16-8-2017

Sáng

 1. Chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề: Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Việc hướng dẫn, kiểm tra, quản lý sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị.

- Các vị đại biểu Quốc hội chất vấn;

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (Đại diện Thường trực Chính phủ phụ trách lĩnh vực liên quan đến nội dung chất vấn, Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư tham gia trả lời chất vấn);

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016”.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát của Quốc hội trình bày báo cáo (tóm tắt);

- Đại diện Chính phủ phát biểu ý kiến;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ năm, ngày 17-8-2017

Sáng

 1. Cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương của Chính phủ năm 2017.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo  thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30

 1. Cho ý kiến về việc phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2016.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo  thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Cho ý kiến một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

  - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo;

 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

   - Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

 1. Cho ý kiến một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

 - Tổng Thanh tra Chính phủ trình bày báo cáo; 

 - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

Thứ sáu, ngày 18-8-2017

Sáng

 1. Cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công.

- Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh, Trưởng Ban soạn thảo trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

          * Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

Chiều

            Dự phòng

   

    Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Văn phòng Quốc hội)