Báo cáo số 338/BC - CP của Thanh tra Chính phủ tiếp thu, giải trình ý kiến của Đại biểu Quốc hội về dự án Luật tố cáo (sửa đổi)

Cơ quan ban hành: Tổng Thanh tra Chính phủ; 

Lĩnh vực: Tố cáo