Báo cáo thẩm tra số 586 /BC-UBTCNS14 về việc điều chỉnh đối tượng sử dụng vốn trái phiếu chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 của Chương trình kiên cố hóa trường lớp học

Cơ quan ban hành: Ủy ban Tài chính - Ngân sách; 

Lĩnh vực: Vốn trái phiếu chính phủ