Dự kiến chương trình phiên họp thứ 12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (11-12/7/2017) (Đã được Chủ tịch Quốc hội điều chỉnh ngày 6/7/2017)

04/07/2017

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 12
------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 12 (11-12/7/2017)

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

(Đã được Chủ tịch Quốc hội điều chỉnh ngày 6/7/2017)
-----------------

 

Thứ ba, ngày 11-7-2017

Sáng

     * Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

 

  1. Cho ý kiến về mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực tín ngưỡng (không mời báo chí).

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30

  1. Tổng kết kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày báo cáo, tờ trình;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

  1. Cho ý kiến về chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Viện Nghiên cứu lập pháp.

- Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

  1. Cho ý kiến việc phê duyệt Nghị định thư 7 về hệ thống quá cảnh hải quan thuộc Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 12-7-2017

Sáng

  1. Cho ý kiến về việc điều chỉnh đối tượng sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 của Chương trình kiên cố hóa trường lớp học.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

          * Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

Chiều

            Dự phòng

 

--------------------------------

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

(Văn phòng Quốc hội)