ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN VAY LẠI NĂM 2022 CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 17, chiều 28/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp.

  • Hoạt động các vị lãnh đạo
  •