NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2022/UBTVQH15 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và khoản 2 Điều 16 của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 12/8, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc họi Bùi Văn Cường đã công bố Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 tiếp tục hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.