​ UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THẢO LUẬN PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN TĂNG THU, CẮT GIẢM, TIẾT KIỆM CHI VÀ KINH PHÍ CÒN LẠI CỦA NSTW NĂM 2021

Ngày 04/6, tại Phiên họp bất thường, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sau khi nghe báo cáo và thẩm tra về phương án sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2021, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về nội dung này.