Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's configuration tag to point to a custom error page URL.

    
        
    

--. at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) at TVPortal.QH.HinhAnhVideo.GalleryWS.WebServiceGallery.DanhSachAlbumByCategoryId(Int32 CategoryId) at TVPortal.QH.HinhAnhVideo.ucHinhAnhAlbum.Page_Load(Object sender, EventArgs e) -->

Lịch sử Quốc hội Việt Nam

Skip Navigation Linksquoc-dan-dai-hoi-tan-trao

Quốc dân Đại hội Tân Trào

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và những quyết định đi đến ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam

30/11/2015

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và những quyết định đi đến ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam

Kết quả và ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 năm 1946

30/11/2015

Kết quả và ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 năm 1946