Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's configuration tag to point to a custom error page URL.

    
        
    

--. at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) at TVPortal.QH.HinhAnhVideo.GalleryWS.WebServiceGallery.DanhSachAlbumByCategoryId(Int32 CategoryId) at TVPortal.QH.HinhAnhVideo.ucHinhAnhAlbum.Page_Load(Object sender, EventArgs e) -->

Kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam

Skip Navigation Linkske-hoach

Kế hoạch tổ chức Hội thảo "70 năm Quốc hội Việt Nam hình thành và phát triển"

04.12.2015

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2880/KH-VPQH

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2015

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thảo “Quốc hội Việt Nam 70 năm hình thành và phát triển”

Căn cứ Kế hoạch số 619/KH-UBTVQH13 ngày 31/3/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/01/1946-6/01/2016); Kế hoạch số 1069/KH-VPQH ngày 29/5/2014 về việc phân công các Tiểu ban phục vụ hoạt động kỷ niệm 70 ngày Tổng tuyển cử đầu tiên; Văn phòng Quốc hội xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Quốc hội Việt Nam 70 năm hình thành và phát triển” tại Hà Nội vào ngày 8-9/12/2015 (Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 2010/KH-VPQH ngày 31/8/2015 của Văn phòng Quốc hội về tổ chức Hội thảo “Quốc hội Việt Nam 70 năm hình thành và phát triển”) như sau:

I. Mục đích của Hội thảo:

- Hội thảo hướng tới mục đích tạo ra diễn đàn để trao đổi, thảo luận nhằm tổng kết lý luận và thực tiễn về quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam trong 70 năm qua; trên cơ sở đó đề xuất về những phương hướng và giải pháp đổi mới cơ cấu, tổ chức và hoạt động của Quốc hội nhằm đáp ứng các yêu cầu của giai đoạn tiếp tục đổi mới, thực hiện hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước.

- Hội thảo là hoạt động góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về Quốc hội.

- Hội thảo “Quốc hội Việt Nam 70 năm hình thành và phát triển” là hội thảo khoa học cấp quốc gia, tài liệu của Hội thảo sẽ được biên soạn thành kỷ yếu phát tới các đại biểu, khách mời tại Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

II. Thời gian, địa điểm, thành phần:

1. Thời gian, địa điểm:

Hội thảo được tổ chức tại Hà Nội: 1,5 ngày (dự kiến vào ngày 8-9/12/2015), Phòng Thăng Long, Tòa nhà Quốc hội;

2. Thành phần tham dự: Khoảng 120 người/1 hội thảo

2.1. Chủ tọa:

- Lãnh đạo Quốc hội;

- Lãnh đạo Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội;

- Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội.

2.2. Khách mời:

- Các đồng chí Lãnh đạo và nguyên là Lãnh đạo Quốc hội;

- Các đồng chí Lãnh đạo và nguyên là Lãnh đạo HĐDT, các ủy ban của Quốc hội;

- Thành viên Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Lãnh đạo các Ban, Viện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và nguyên lãnh đạo Văn phòng Quốc hội;

- Đại biểu Quốc hội và cán bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh lân cận Hà Nội;

- Đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị của Văn phòng Quốc hội;

- Một số nhà khoa học, nhà nghiên cứu về lĩnh vực lịch sử, nhà nước và pháp luật;

- Đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan khác có liên quan tại Hà Nội;

- Cơ quan thông tấn, báo chí.

III. Nội dung, chương trình Hội thảo:

Nhằm tổng kết lý luận và thực tiễn của quá trình tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong 70 năm hình thành và phát triển và đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới và hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới, nội dung của mỗi cuộc hội thảo dự kiến gồm 03 phần chính, cụ thể như sau:

1. Nội dung:

- Phần 1: Nhìn lại 70 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, bao gồm các bài viết nghiên cứu tổng kết, đánh giá những thành tựu quan trọng trong lịch sử phát triển của Quốc hội;

- Phần 2: Vai trò của Quốc hội trong quá trình đưa Việt Nam trở thành  nước công nghiệp theo hướng hiện đại, bao gồm những bài viết về vai trò của Quốc hội trong giai đoạn tiếp tục đổi mới sắp tới như: vấn đề cải cách thể chế, vấn để bảo đảm thực thi Hiến pháp 2013 và trong hoạt động đối ngoại của đất nước trong bối cảnh mới của đất nước.

- Phần 3: Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội bao gồm các bài viết về những định hướng và nguyên tắc trong đổi mới và tổ chức và hoạt động của Quốc hội nhằm đáp ứng các yêu cầu của đất nước như nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, tăng cường mối quan hệ giữa ĐBQH và cử tri.

2. Chương trình Hội thảo:

- Lãnh đạo Quốc hội khai mạc;

- Báo cáo đề dẫn của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

- Báo cáo của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về lĩnh vực lịch sử, nhà nước và pháp luật;

- Thảo luận, trao đổi của các đại biểu tham dự Hội thảo;

- Kết luận và phát biểu chỉ đạo.

IV. Phân công chuẩn bị Hội thảo:

1. Vụ Thông tin:

- Xây dựng kế hoạch, nội dung Hội thảo;

-  Xây dựng Báo cáo kết quả hội thảo;

- Chủ trì xây dựng bản thảo để xuất bản Kỷ yếu Hội thảo (1000 cuốn);

- Chuẩn bị danh sách khách mời, đại biểu dự Hội thảo;

- Soạn thảo và gửi giấy mời tham dự hội thảo;

- Dự trù kinh phí phục vụ Hội thảo;

- Chủ trì xây dựng và triển khai công tác tuyên truyền về Hội thảo; quay phim, chụp ảnh làm tư liệu;

- Xây dựng thông cáo báo chí, mời các phóng viên báo, đài đến đưa tin về Hội thảo.

- Giữ mối liên hệ giữa các vụ, cục, đơn vị trong cơ quan chuẩn bị các điều kiện vật chất cho hoạt động của Hội thảo.

2. Thư viện Quốc hội

- Xây dựng chương trình, kịch bản điều hành Hội thảo;

- Liên hệ với các chuyên gia, các nhà khoa học đặt bài viết theo nội dung đề cương đã được phê duyệt;

- Dự thảo bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội thảo;

- Bố trí máy trình chiếu tại Hội thảo;

- Xây dựng các báo cáo Hội thảo, báo cáo đề dẫn;

- Phối hợp xây dựng bản thảo để xuất bản Kỷ yếu Hội thảo.

3. Cục Quản trị:

- Chuẩn bị hội trường, ma két phục vụ Hội thảo;

- Tổ chức ghi âm Hội thảo;

- Đảm bảo an ninh, y tế cho Hội thảo;

- Bố trí xe đưa đón đại biểu tham gia Hội thảo.

4. Vụ Lễ tân:

- Đảm bảo công tác lễ tân của Hội thảo;

- Bố trí giải khát giữa giờ cho đại biểu, khách mời và Ban tổ chức phục vụ Hội thảo;

- Khánh tiết và hoa phục vụ Hội thảo;

- Đặt vé máy bay cho các đại biểu, khách mời của Hội thảo.

5. Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội

- Bố trí chỗ ăn trưa cho đại biểu, khách mời và Ban Tổ chức phục vụ Hội thảo;

- Bố trí chỗ nghỉ cho các đại biểu, khách mời tỉnh xa về tham dự Hội thảo.

6. Vụ Hành chính:

- In phát tài liệu phục vụ Hội thảo;

- Chuẩn bị biển tên cho đại biểu, Chủ tọa;

- Đón khách, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu tại Hội thảo.

7. Trung tâm Tin học:

- Gỡ băng ghi âm Hội thảo.

8. Vụ Kế hoạch - Tài chính:

- Bảo đảm kinh phí phục vụ Hội thảo và kinh phí biên soạn nội dung, in ấn kỷ yếu Hội thảo;

- Chi bồi dưỡng cho đại biểu, khách mời theo quy định.

9. Các vụ, đơn vị khác của Văn phòng:

Thực hiện theo sự phân công của lãnh đạo Văn phòng.

*

*          *

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Quốc hội Việt Nam 70 năm hình thành và phát triển”, đề nghị các đơn vị căn cứ nội dung của kế hoạch triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Quốc hội (để báo cáo);

- Thường trực HĐDT, các ủy ban (để báo cáo);

- Các Phó Chủ nhiệm (để biết);

- Các vụ, đơn vị trong VPQH (để thực hiện);

- Lưu: HC, TT.

Số e-PAS: 77437

CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Nguyễn Hạnh Phúc

 

File đính kèm: