70 năm Quốc hội Việt Nam

Skip Navigation LinksHome

kỷ niệm 70 năm Quốc hội việt nam
​​​​​​​​​

Hiến pháp và pháp quyền

Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, đại biểu các nước tham gia chiến tranh họp Hội nghị ở Versailles (Pháp), nhân danh nhóm người Việt Nam yêu nước, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị bản yêu sách của nhân dân An Nam gồm tám điểm, trong đó nội dung điểm bảy và điểm tám như sau:

 

Thời kỳ từ năm 1992 đến nay

Kể từ năm 1986, Đảng ta chủ trương tiến hành đổi mới toàn diện đất nước, trong đó, tập trung đổi mới kinh tế, phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước.

 

Vị Chủ tọa kỳ họp đầu tiên

Trong số 333 đại biểu trúng cử Quốc hội khóa đầu tiên năm 1946, có đến 11% là các nhà tư sản. Sự có mặt với tỷ lệ khá cao trong Quốc hội sau khi nước nhà giành độc lập đã chứng tỏ nhiệt tình đóng góp với đất nước, với chế độ mới; đồng thời cũng cho thấy uy tín không nhỏ của giới công thương đối với dân chúng, và kỳ vọng của Chính phủ vào khả năng đóng góp về tinh thần và vật chất của họ...