THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN

25/10/2019

Được sự đồng ý của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển trụ sở về 35 Ngô Quyền, Hà Nội, ngày 25/10, Viện Nghiên cứu lập pháp thông báo việc thanh lý tài sản của Viện Nghiên cứu lập pháp do không có nhu cầu .

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

--------------------------

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v thanh lý tài sản của Viện Nghiên cứu lập pháp không có nhu cầu chuyển về trụ sở mới 35 Ngô Quyền

 

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý

 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 1050/2015/UBTVQH13 ngày 9 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu lập pháp;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ công văn số: 314/CV-VNCLP ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Viện Nghiên cứu lập pháp về việc rà soát, xử lý tài sản không chuyển đến trụ sở mới 35 Ngô Quyền;

Căn cứ công văn số: 2616/VPQH-KHTC ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Văn phòng Quốc hội về việc đồng ý cho Viện NCLP thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ do Viện Nghiên cứu lập pháp quản lý không có nhu cầu chuyển về trụ sở mới 35 Ngô Quyền;

Căn cứ Quyết định số: 170/QĐ-VNCLP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp về việc thành lập "Hội đồng xác định giá khởi điểm thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ của VNCLP";

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng xác định giá khởi điểm thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ của VNCLP ngày 25 tháng 10 năm 2019.

Viện Nghiên cứu lập pháp thông báo nội dung niêm yết giá và thông tin về tài sản như sau:

- Viện Nghiên cứu lập pháp

- Địa chỉ số 35 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: 080.43348

- Mã số bán niêm yết: MS01/2019

- Tên tài sản, chủng loại, số lượng, chất lượng của tài sản (Danh sách kèm theo)

- Giá bán: 15.200.000 đồng (Bằng chữ: Mười năm triệu, hai trăm nghìn đồng)

- Số tiền đặt trước là 3.000.000 đồng

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Tiền mặt

- Địa điểm xem tài sản: Số 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

- Thời hạn xem tài sản: từ ngày 25/10/2019 đến ngày 31/10/2019

- Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước (bắt đầu từ ngày 25/10/2019 đến hết 14 giờ ngày 31/10/2019)

- Thời gian bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản 9 giờ ngày 01/11/2019)

-   Quy định về người không được mua tài sản:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản;

c) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm b khoản này.

Mọi chi tiết liên hệ qua Đ/c Trương Quốc Hưng, Phó Chánh Văn phòng Viện, số đt: 090.325.1974.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

 - Như trên;
 - Lãnh đạo VNCLP (để b/c);
 - Lưu: VT, QT-TH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

(Đã ký)

 

Đinh Thị Hậu

File đính kèm