HỘI THẢO MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN THUỘC ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

15/07/2020

Sáng 15/07, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo “Một số vấn đề về mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội”. TS. Nguyễn Đình Quyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo 

Tham dự hội thảo có Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng, đại diện một số vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội và các chuyên gia, nhà khoa học.

Tổ chức và hoạt động của các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội là vấn đề mang tính thời sự sâu sắc. Những vấn đề liên quan đến mô hình tổ chức và hoạt động luôn là vấn đề mang tính nguyên lý, lý luận về các thiết chế trong tổ chức bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị. Hơn thế nữa các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội là những cơ quan mới được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2003. Quá trình từ đó tới nay cũng đang đặt ra rất nhiều vấn đề về mặt lý luận cũng như thực tiễn trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan này cần phải được nghiên cứu làm sáng tỏ để góp phần tiếp tục hoàn thiện về tổ chức và đổi mới hoạt động trong điều kiện mới của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013, nhất là công cuộc đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Đình Quyền cho biết, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong việc tham mưu cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì tổ chức và hoạt động của các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng bộc lộ không ít hạn chế, tồn tại, vướng mắc cả về thể chế, chính sách, pháp luật và phương thức, cách thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Vì vậy, đặt ra yêu cầu cần được nghiên cứu, luận giải làm rõ nhất là về mặt lý luận trên cơ sở những nguyên lý chung đã được phổ quát trong hoạt động nghị viện của các quốc gia trên thế giới.

Ông Đặng Đình Luyến, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo đã nghe và thảo luận về 06 chuyên đề mà các diễn giả đều là những người trong cuộc, những người đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nội dung của các tham luận đề cập đến những vấn đề về mô hình tổ chức và phương thức hoạt động, nhất là căn nguyên, cơ sở thực tiễn của việc ra đời các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực tiễn hoạt động trong thời gian qua đang đặt ra nhiều câu hỏi cần tiếp tục duy trì hay không đối với các cơ quan này; nếu duy trì thì phát triển và hoàn thiện về tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào cho đúng nguyên lý và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

Hội thảo nhằm mục đích phục vụ cho việc nghiên cứu, hoàn thiện đề tài khoa học cấp bộ về tổ chức và hoạt động của các cơ quan Ủy ban Thường vụ Quốc hội – những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Lê Anh