HÌNH ẢNH KHAI MẠC HỘI THẢO KHOA HỌC "ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN 2045"

04/09/2019

Sáng ngày 04/9, tại Nhà Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tham dự và chủ trì Hội thảo.

Hội thảo diễn ra trong hai ngày 04-05/9, với mục đích cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm tổng kết, đánh giá thực trạng xây dựng hệ thống pháp luật hiện nay và thực tiễn thi hành, từ đó đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết số 48 - NQ/TW đã đề ra trong gần 15 năm thực hiện, đánh giá những mục tiêu còn nguyên giá trị, cần tiếp tục thực hiện, cũng như những mục tiêu cần có sự điều chỉnh trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, đề xuất các định hướng, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới cả trong nhận thức và thực tiễn xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị, nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và đổi mới cơ chế hoạch định và thực thi chính sách, pháp luật là vô cùng cần thiết. Trong đó, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật để đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa, xây dựng đất nước dân chủ, văn minh, giàu mạnh là hết sức quan trọng và cũng là nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với Quốc hội trong thời gian tới...

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại hội thảo:

Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045”

 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự và chủ trì hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới cả trong nhận thức và thực tiễn xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị, nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và đổi mới cơ chế hoạch định và thực thi chính sách, pháp luật là vô cùng cần thiết

 Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đồng chủ trì Hội thảo

Tại hội thảo các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về 3 vấn đề trọng tâm: Thứ nhất, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; Thứ hai là, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; Thứ ba là, xây dựng và hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

PGS. TS. Trần Quốc Toản, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày thao luận về: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật - Thực trạng và kiến nghị

TS. Hoàng Minh Hiếu, Vụ trưởng Vụ Thông tin (Văn phòng Quốc hội) trình bày tham luận: Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay - Thực trạng và kiến nghị

PGS.TS. Trần Đình Nhã, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tham luận về: Hoàn thiện pháp luật tố tụng tư pháp - Thực trạng và kiến nghị

GS.TS. Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, trình bày tham luận về: Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp ở nước ta hiện nay - Thực trạng và kiến nghị

GS. TSKH. Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội báo cáo tham luận về: Nghị quyết số 48-NQ/TW và yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân

Hội thảo diễn ra trong hai ngày 04-05/9, với mục đích cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm tổng kết, đánh giá thực trạng xây dựng hệ thống pháp luật hiện nay và thực tiễn thi hành, từ đó đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết số 48 - NQ/TW đã đề ra trong gần 15 năm thực hiện, đánh giá những mục tiêu còn nguyên giá trị, cần tiếp tục thực hiện, cũng như những mục tiêu cần có sự điều chỉnh trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, đề xuất các định hướng, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

Trọng Quỳnh