NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TRONG XÂY DỰNG LUẬT

(12/11/2020)

Đánh giá tác động của chính sách được hiểu là phân tích những ảnh hưởng của chính sách đối với đời sống KT-XH, cụ thể hơn là đối với các đối tượng chịu sự tác động của chính sách. Chia sẻ tại Hội thảo "Bàn về quy trình chính sách và vai trò, năng lực hoạch định chính sách của đại biểu Quốc hội ở Việt Nam", ThS. Lê Tuấn Phong, Văn phòng Bộ Tư pháp, đã đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đánh giá tác động của chính sách trong xây dựng luật thời gian tới.

 

MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA DƯ LUẬN XÃ HỘI PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

(18/12/2012)

Dư luận xã hội (DLXH) là một hiện tượng xã hội đặc biệt, phản ánh nhận thức, thái độ, và xu hướng hành động của các cá nhân, nhóm xã hội đối với các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Việc tìm hiểu mô hình tổ chức điều tra DLXH hay nói cách khác là thăm dò DLXH - để qua đó hiểu biết chính xác nhận thức, thái độ, và xu hướng hành động của các nhóm xã hội về các sự kiện đang diễn ra trong đời sống xã hội - có ý nghĩa không chỉ đối với hoạt động của Quốc hội nói riêng, mà còn rất quan trọng đối với công tác quản lý và điều hành đất nước hiện nay.