Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức Hội thảo Báo cáo kết quả các nghiên cứu phục vụ việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ngày 25.3, tại Hà Nội, trong khuôn khổ hợp tác với Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Viện Nghiên cứu lập pháp đã tổ chức Hội thảo Báo cáo kết quả các nghiên cứu chuyên đề phục vụ việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 

Mô hình tổ chức hoạt động điều tra dư luận xã hội phục vụ cho hoạt động Quốc hội

Dư luận xã hội (DLXH) là một hiện tượng xã hội đặc biệt, phản ánh nhận thức, thái độ, và xu hướng hành động của các cá nhân, nhóm xã hội đối với các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Việc tìm hiểu mô hình tổ chức điều tra DLXH hay nói cách khác là thăm dò DLXH - để qua đó hiểu biết chính xác nhận thức, thái độ, và xu hướng hành động của các nhóm xã hội về các sự kiện đang diễn ra trong đời sống xã hội - có ý nghĩa không chỉ đối với hoạt động của Quốc hội nói riêng, mà còn rất quan trọng đối với công tác quản lý và điều hành đất nước hiện nay. Bài viết trình bày mô hình tổ chức hay nói cụ thể hơn là quy trình thực hiện cuộc điều tra DLXH phục vụ hoạt động của Quốc hội cũng như hoạt động quản lý xã hội ở nước ta hiện nay.