BIÊN SOẠN, XUẤT BẢN SÁCH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV

Thực hiện Nghị quyết số 989/NQ-UBTVQH14 ngày 11/8/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và Kế hoạch số 581/KH-UBTVQH14 ngày 11/8/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Chỉ đạo ban hành kế hoạch biên soạn, xuất bản sách về tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XIV.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỌA ĐÀM GÓP Ý HOÀN THIỆN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Sáng 13/10, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Quỹ Rosa Luxemburg Cộng hòa liên bang Đức, tổ chức tọa đàm “Góp ý hoàn thiện báo cáo chuyên đề một số vấn đề nổi bật ở Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020 và khuyến nghị chính sách”.

 

MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA DƯ LUẬN XÃ HỘI PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

Dư luận xã hội (DLXH) là một hiện tượng xã hội đặc biệt, phản ánh nhận thức, thái độ, và xu hướng hành động của các cá nhân, nhóm xã hội đối với các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Việc tìm hiểu mô hình tổ chức điều tra DLXH hay nói cách khác là thăm dò DLXH - để qua đó hiểu biết chính xác nhận thức, thái độ, và xu hướng hành động của các nhóm xã hội về các sự kiện đang diễn ra trong đời sống xã hội - có ý nghĩa không chỉ đối với hoạt động của Quốc hội nói riêng, mà còn rất quan trọng đối với công tác quản lý và điều hành đất nước hiện nay.