ĐẢNG BỘ TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

18/12/2020

Sáng 18/12, tại trụ sở của Truyền hình Quốc hội Việt Nam ở 35 Ngô Quyền, Hà Nội, Đảng bộ Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tăng cường khối Đại đoàn kết dân tộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến dự có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Vũ Minh Tuấn.

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề còn có toàn thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, viên chức của Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Tiến sĩ Vũ Quang Ánh, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) trực tiếp giảng dạy.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các cán bộ, đảng viên, viên chức, nhân viên của Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã được nghe về sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề như: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là những nội dung cốt lõi nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh; Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và Nhà nước ta...


Buổi sinh hoạt chuyên đề Tăng cường khối Đại đoàn kết dân tộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sinh thời, Hồ Chí Minh nhận thức rất rõ đoàn kết tạo nên sức mạnh, là vấn đề có ý nghĩa quyết định tới việc sống còn, thành bại, là cội nguồn sức mạnh trong cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. "Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi"; "Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”. Đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc ta trong dựng nước và giữ nước. Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Mục đích của Đảng là đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc. Mỗi cán bộ, đảng viên phải coi đoàn kết  là một đức tính cơ bản của người cách mạng. Ai không có khả năng đoàn kết quần chúng và các đồng chí của mình thì không thể làm cách mạng, không thể làm cán bộ. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

Đối với toàn Đảng, sự đoàn kết trong Đảng là quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là sự đoàn kết giữa các cán bộ lãnh đạo. Để đoàn kết nhất trí, cán bộ lãnh đạo phải cần, kiệm, liêm, chính; kiên quyết chống quan liêu, tham ô, lãng phí; hết lòng hết dạ phục vụ nhân dân; chấp hành nghiêm chính sách của Chính phủ và pháp luật của Nhà nước. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn thể hiện ở xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền trong sạch, vững mạnh làm hạt nhân lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị. Sự ra đời, tồn tại và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam phù hợp với quy luật phát triển của xã hội. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nhiệm vụ của Đảng "có thể đúc lại trong mấy chữ là làm cho nước Việt Nam ta "Độc lập – Thống nhất – Dân chủ - Phú Cường”.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nội dung xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng bao gồm: Đường lối chính trị, bảo vệ chính trị, xây dựng và thực hiện nghị quyết, xây dựng và phát triển hệ tư tưởng chính trị, củng cố lập trường chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị… Trong đó, đường lối chính trị là một vấn đề cốt tử trong sự tồn tại và phát triển của Đảng. Đảng cần phải thường xuyên giáo dục đường lối chính sách của Đảng, thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên để họ luôn luôn kiên định lập trường, giữ vững bản lĩnh chính trị trong mọi hoàn cảnh.

Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong thời gian qua, Tiến sĩ Vũ Quang Ánh rút ra một số bài học kinh nghiệm trong vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Một là, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phải dựa trên cơ sở kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Hai là, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa ổn định, đổi mới và phát triển, giữa đổi mới chính trị và đổi mới kinh tế.


Tiến sĩ Vũ Quang Ánh.

Ba là, kết hợp giữa “xây” và “chống”. “Xây” là công việc thường xuyên, cơ bản, lâu dài, xuất phát từ nhu cầu không ngừng hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cho Đảng xứng đáng với vai trò lãnh đạo và trách nhiệm cầm quyền, Nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân. “Chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, bởi trước tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phải có giải pháp đủ mạnh, xứng tầm để ngăn chặn, đẩy lùi, tạo môi trường cho phát triển bền vững. Bốn là, đi đôi với giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng phải tôn trọng, phát huy đầy đủ tính chủ động, tích cực của các tổ chức thành viên hệ thống chính trị. Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc, là nhân tố quyết định bảo đảm thành công của xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Năm là, huy động, lôi cuốn, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phải “đưa chính trị vào giữa dân gian”. Có nhiều kênh phát huy quyền làm chủ của nhân dân, trong đó cần đặc biệt coi trọng vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Tiến sĩ Vũ Quang Ánh khẳng định: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, Việt Nam cần nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chính sách của Đảng phù hợp với quy luật khách quan và đặc điểm Việt Nam, tạo bước đột phá để phát triển. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Bên cạnh đó là tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là công việc thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính tri  - xã hội các cấp, các địa phương, đơn vị và cần gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng Đảng, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm.


Toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức của Truyền hình Quốc hội Việt Nam tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề.

Tiến sĩ Vũ Quang Ánh cho rằng, vận dụng thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực tiễn hiện nay thì cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; thực hành tiết kiệm trong các cơ quan nhà nước và trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Nhận thức rõ xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có tính chất quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp cách để tập trung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Theo đó, cần kiên định mục tiêu lý tưởng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Quán triệt sâu sắc và thực hiện trong thực tế: Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của giai cấp, dân tộc. Phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với Nhà nước và hệ thống chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh làm cơ sở để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phân định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Xây dựng tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu hiệu quả; đội ngũ cán bộ của Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chuẩn bị tốt văn kiện, nhân sự, đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn phát triển mới cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Cán bộ, đảng viên phải xung phong, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về đoàn kết và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để nhân dân học và làm theo.

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, sau khi giải đáp những câu hỏi thắc mắc của các đảng viên, cán bộ, phóng viên, biên tập viên,... Tiến sĩ Vũ Quang Ánh khẳng định: Buổi sinh hoạt chuyên đề Tăng cường khối Đại đoàn kết dân tộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh rất thiết thực trong hoạt động báo chí và giúp cho các nhà báo hiểu rõ hơn về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để có thể vận dụng trong thực tiễn tác nghiệp báo chí, sản xuất ra những chương trình truyền hình thực sự chính xác, hấp dẫn và chuẩn mực./.

Bích Lan-Bùi Hùng