Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI

30/12/2015

Sáng 30/12, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì Hội nghị.

Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 13 đến toàn bộ đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI diễn ra từ ngày 14- 21/12/2015.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ đảng viên và nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hội nghị cũng đã báo cáo kiểm điển sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; bàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; bàn về dự thảo quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốclần thứ XII của Đảng, dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trình đại hội XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị Hội nghị Trung ương lần thứ 13 còn cho ý kiến về Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ đại hội XI; báo cáo tổng kết thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI; báo cáo công tác tài chính, ngân sách đảng nhiệm kỳ 2011- 2015; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 12 đến Hội nghị Trung ương 13.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng thông báo, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định.

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI thu hút sự quan tâm, tham gia của hầu hết các Đảng viên Văn phòng Quốc hội.

Đặng Mai