TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2020

20/01/2020

Vừa qua, Văn phòng Quốc hội đã ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2020.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản trao tặng Cờ thi đua của Văn phòng Quốc hội cho 10 tập thể của VPQH

Năm 2020, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), 75 năm thành lập nước; tổ chức Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở, Đại hội đại biểu lần thứ XIV Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Văn phòng Quốc hội lần thứ IV và tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X…Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ thi đua, khen thưởng năm 2020 do Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương phát động, nhằm triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội; Văn phòng Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2020.

Mục đích của phong trào thi đua nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng phát huy truyền thống của Văn phòng Quốc hội với tinh thần năng động, sáng tạo, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các sự kiện quan trọng của Đảng, của đất nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ và thực hiện tốt công tác quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Văn phòng Quốc hội trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đảm bảo việc khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, minh bạch, kịp thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cơ quan, đơn vị.

Từ mực đích trên, yêu cầu cần bám sát nội dung phát động phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị được giao xây dựng các tiêu chí thi đua phù hợp, tránh hình thức và đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; đề ra giải pháp thiết thực, cụ thể trong nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. Các hoạt động trong phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, có sức mạnh lan tỏa trong từng Vụ, Cục, đơn vị, cụm, khối thi đua và toàn cơ quan gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ được ban hành theo Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế văn hóa công vụ, văn hóa công sở tại cơ quan Văn phòng Quốc hội. Tổ chức các đợt thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị; đề xuất khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục và thời hạn; quan tâm, ưu tiên khen thưởng đối tượng là người lao động trực tiếp.

Kế hoạch nêu rõ, chủ đề phong trào thi đua năm 2020: “Công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng trong các hoạt động công vụ; đoàn kết, năng động, sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Nhiệm vụ của phong trào thi đua là tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; chủ động phát động các phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu năm 2020 với tinh thần hành động sáng tạo hơn, đạt được kết quả cao hơn năm 2019. Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ kỳ họp thứ 9, thứ 10 Quốc hội khóa XIV, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và của Văn phòng Quốc hội. Triển khai quán triệt việc thực hiện Quy chế văn hóa công vụ, văn hóa công sở trong cơ quan Văn phòng Quốc hội nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Văn phòng Quốc hội; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, khoa học, năng động, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động tham mưu, giúp việc, phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội. Tổ chức và tham gia các hoạt động thiết thực chào mừng các Ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại trong năm 2020, các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương phát động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến. Tuyên truyền về gương “Người tốt, việc tốt”, các sáng kiến, mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng, lan tỏa trong toàn cơ quan Văn phòng Quốc hội. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng; đổi mới, khắc phục những bất cập trong hoạt động, nâng cao chất lượng xét duyệt của Hội đồng xét sáng kiến, đề tài; đảm bảo lựa chọn được các đề tài, sáng kiến có tính ứng dụng thực tiễn cao và triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua khen thưởng.

Về tổ chức thực hiện, căn cứ Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các cụm thi đua, khối thi đua, các Vụ, Cục, đơn vị thuộc và trực thuộc Văn phòng Quốc hội báo cáo cấp ủy cùng cấp, phối hợp với tổ chức đoàn thể trong đơn vị (nếu có) quán triệt Kế hoạch này tới toàn thể công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị, đồng thời, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, ký kết giao ước thi đua và đăng ký thi đua gửi về Vụ Tổ chức – Cán bộ trước ngày 18/02/2020; các Cụm, Khối thi đua gửi trước ngày 28/02/2020. Thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị thuộc và trực thuộc Văn phòng Quốc hội tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch; phát động và tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; theo dõi, đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng theo thẩm quyền, đề nghị Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc giao Vụ Thông tin định hướng thông tin tuyên truyền; các đơn vị Báo đại biểu nhân dân, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức tuyên truyền các phong trào thi đua do Văn phòng Quốc hội phát động; xây dựng các chuyên mục tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, các mô hình mới, hiệu quả trong các lĩnh vực; Vụ Tổ chức - Cán bộ (Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Văn phòng Quốc hội) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai phong trào thi đua, theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện để báo cáo Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan./.

Hồ Hương