PHONG TRÀO THI ĐUA “CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ” GIAI ĐOẠN 2019 – 2025

20/01/2020

Nhằm nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tác phong chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng, Văn phòng Quốc hội xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025.

 

Tổng Thư ký, Củ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019

Nhân dịp Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Ngày 19/5/2019, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thi đua thực hiện văn hóa công sở” (sau đây gọi tắt là phong trào thi đua). Để phong trào thi đua được triển khai đạt hiệu quả, góp phần nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp, phong cách ứng xử, lề lối làm việc, tác phong chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng, Văn phòng Quốc hội xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua giai đoạn 2019 – 2025.

Mục đích của phong trào nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, lao động hợp đồng có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tận tuỵ, tận tâm với công việc đáp ứng yêu cầu phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong thời kỳ mới; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

Đối tượng, nội dung phong trào thi đua như sau: Tập thể các Vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Khối thi đua, Cụm thi đua thuộc Văn phòng Quốc hội (sau đây gọi chung là đơn vị). Cá nhân các công chức, viên chức, lao động hợp đồng công tác tại các Vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với tập thể thi đua xây dựng đơn vị văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp; xây dựng các tiêu chí thi đua, quán triệt các quy định về văn hóa công sở đối với Công chức, viên chức, lao động hợp đồng tại đơn vị; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc, nâng tính khoa học, giảm thủ tục hành chính, hình thức trong tổ chức công việc, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại đơn vị. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp; thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính…

Về hình thức khen thưởng, hằng năm, các đơn vị lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua là một trong những nội dung đánh giá các tập thể, cá nhân và xem xét khen thưởng vào dịp cuối năm. Khen thưởng tổng kết Phong trào thi đua, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan hướng dẫn các đơn vị tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua và lựa chọn tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu để đề nghị Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khen thưởng. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan Văn phòng Quốc hội tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua và lựa chọn tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu để đề nghị Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.

Công đoàn Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị

Về giải pháp thực hiện, các đơn vị, các cụm, khối thi đua căn cứ vào đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để có các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; tạo sự đồng thuận thống nhất của công chức trong đơn vị, quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua, tránh hình thức, lãng phí. Vụ Thông tin, Báo Đại biểu nhân dân, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua. Lãnh đạo các đơn vị phân công rõ trách nhiệm công tác chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, báo cáo sơ kết 6 tháng và năm việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan. Hằng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan kiểm tra tình hình thực hiện Phong trào thi đua ở một số đơn vị.

Về tiến độ thực hiện, năm 2019, tổ chức phát động, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua. Năm 2022, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Văn phòng Quốc hội tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua để làm cơ sở tiếp tục triển khai phong trào đến năm 2025. Năm 2025, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Văn phòng Quốc hội tổng kết Phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Quốc khánh 02/9/2025).

Về tổ chức thực hiện, Tổng Thư Ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị các Vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Khối thi đua, Cụm thi đua thuộc Văn phòng Quốc hội căn cứ điều kiện cụ thể để xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua, bảo đảm nội dung, chất lượng và tiến độ; định kỳ hằng năm báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua về Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan Văn phòng Quốc hội để tổng hợp. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Văn phòng Quốc hội là cơ quan thường trực giúp Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hằng năm báo cáo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Hành chính, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục Quản trị, Vụ Thông tin, Trung tâm tin học và các đơn vị khác theo chức trách nhiệm vụ và quyền hạn của mình hằng năm báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Văn phòng Quốc hội về những nội dung trong kế hoạch.

Ngoài ra, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Văn phòng Quốc hội (qua Vụ Tổ chức – Cán bộ) để tổng hợp, báo cáo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn./.

Hồ Hương