Công đoàn Văn phòng Quốc hội tích cực xây dựng Đảng bộ cơ quan vững mạnh toàn diện

30/07/2015

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Phạm Thúy Chinh đã đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Công đoàn góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của Quốc hội

Chủ tịch Công đoàn cơ quan Phạm Thúy Chinh cho biết, xuất phát từ đặc điểm có nhiều đoàn viên giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng và Quốc hội, là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách nên trong thực tiễn hoạt động, Công đoàn Văn phòng Quốc hội luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong việc vận động đoàn viên trên mọi cương vị công tác, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo từng lĩnh vực công tác chuyên môn; đổi mới công tác tuyên truyền, động viên và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động ngày càng cao của Quốc hội.

Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh phát biểu tham luận tại Đại hội

Một trong những nội dung quan trọng được Công đoàn Văn phòng Quốc hội thường xuyên tổ chức thực hiện tốt là đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ công chức, viên chức, lao động. Đồng thời với việc hưởng ứng các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động, hàng năm Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã phát động phong trào thi đua theo từng chủ đề riêng như: “Xây dựng cơ quan văn hóa điển hình”, “Nâng cao năng lực phẩm chất và tính gương mẫu, sáng tạo của cán bộ công chức, viên chức”, “Phát huy tính năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện cải tiến, đổi mới công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội”, “Xây dựng văn hóa công sở với môi trường làm việc không khói thuốc lá”… Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên tham gia. Qua đó, khơi dậy được ý thức trách nhiệm, tinh thần lao động sáng tạo, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước và Quốc hội.

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động là một trong những chức năng cơ bản của Công đoàn. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn Văn phòng Quốc hội phần lớn có trình độ cao, phẩm chất chính trị vững vàng, trung thành với sự lãnh đạo của Đảng. Trước yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội đã tạo nên áp lực lớn cả về chất lượng và tiến độ công việc đối với đoàn viên, Ban chấp hành Công đoàn đã tích cực tham gia vào việc thực hiện chế độ, chính sách, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động; đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ, phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan duy trì đều đặn Hội nghị cán bộ công chức hàng năm, tổ chức hội nghị đối thoại giữa thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng với cán bộ, đoàn viên công đoàn; tích cực tham gia ý kiến xây dựng Đảng và công tác phát triển đảng viên.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, Công đoàn cơ quan và các Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận đã làm rất tốt các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Hàng năm, Công đoàn, Hội cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cơ quan đã chủ động phát động, hưởng ứng nhiều chương trình hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi, tặng quà các cơ sở chăm sóc người có công và nhiều gia đình chính sách khác. Vận động cán bộ công chức, viên chức tự nguyện quyên góp hàng trăm triệu đồng để ủng hộ đồng bào những vùng bị thiên tai, bão lũ, ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo... Mặc dù thu nhập, đời sống của nhiều cán bộ, đoàn viên còn khó khăn song với tinh thần tương thân, tương ái và sự tích cực của Ban chấp hành Công đoàn, Công đoàn cơ quan đã xây dựng được “Quỹ tình thương”, sau 5 năm hoạt động, quỹ đã kịp thời hỗ trợ kinh phí, động viên cho 32 cán bộ, công chức, viên chức, lao động bị bệnh hiểm nghèo hoặc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Văn phòng.

Ảnh: Đình Nam

Tích cực xây dựng Đảng bộ cơ quan vững mạnh toàn diện

Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức Công đoàn trong vận động, tập hợp đông đảo công chức, viên chức, lao động nhằm tập trung trí tuệ, sức lực đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Nhiệm vụ đặt ra cho Công đoàn cơ quan là phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động gắn với nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động, xứng đáng là người đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, lao động. Công đoàn cơ quan tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên. Trọng tâm là đổi mới hình thức tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức cảnh giác, kiên quyết chống âm mưu của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các quan điểm trái với đường lối của Đảng; tuyên truyền, phổ biến, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên để mọi người thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình. Nâng cao nhận thức về giới, về gia đình, chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Hai là, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn khắc phục khó khăn, vươn lên, nỗ lực thi đua học tập để không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công Nghị quyết số 27/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Ba là, phối hợp cùng cơ quan thực hiện tốt các chính sách về việc làm, tiền lương, thời giờ làm việc, chính sách bảo hiểm… cho đoàn viên. Tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức có hiệu quả hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị đối thoại hàng năm. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội tình nghĩa, thông qua đó tập hợp, vận động và giáo dục đoàn viên; quan tâm chăm lo cho những đoàn viên có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tham gia cùng chính quyền nâng cao cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ, rèn luyện thể chất cho đoàn viên.

Bốn là, kiện toàn củng cố tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động, tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên; thường xuyên củng cố và đẩy mạnh công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, vừa làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, vừa thực hiện tốt chức năng của tổ chức Công đoàn, làm cho tổ chức Công đoàn ngày càng thật sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động. Tăng cường công tác tham gia xây dựng Đảng; thông qua phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn lựa chọn, giới thiệu cán bộ, đoàn viên công đoàn xuất sắc để tổ chức đảng bồi dưỡng xem xét, kết nạp.

Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng bộ cơ quan vững mạnh toàn diện.