Thành viên Ban thư ký khóa XIV

27/12/2016

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc với các thành viên Ban Thư ký khóa XIV

 

CÁC PHÓ TỔNG THƯ KÝ

Phó tổng thư ký, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Bộ Lĩnh

Phó tổng thư ký, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng

 

CÁC ỦY VIÊN

1. Ủy viên Ban thư ký, Vụ trưởng Vụ Dân tộc Sa Văn Khiêm;

2. Ủy viên Ban thư ký, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Nguyễn Phương Thủy;

3. Ủy viên Ban thư ký, Vụ trưởng Vụ Tư pháp Lê Duy Quân;

4. Ủy viên Ban thư ký, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh Cấn Văn Lai;

5. Ủy viên Ban thư ký, Vụ trưởng Vụ VH, GD, TN, TN và NĐ Vũ Minh Đạo;

6. Ủy viên Ban thư ký, Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội Đinh Ngọc Quý;

7. Ủy viên Ban thư ký, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phạm Hữu Duệ;

8. Ủy viên Ban thư ký, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Phan Minh Tuấn;

9. Ủy viên Ban thư ký, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Trần Thị Kim Nhung;  

10. Ủy viên Ban thư ký, Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát Vũ Tiến Thản;

11. Ủy viên Ban thư ký, Vụ trưởng Vụ Thông tin Hoàng Minh Hiếu;

12. Ủy viên Ban thư ký, Giám đốc Thư viện Quốc hội Trịnh Giáng Hương;

13. Ủy viên Ban thư ký, Giám đốc Trung tâm tin học Lê Hoàng Hải