VIỆC BỐ TRÍ NGUỒN VỐN TÍN DỤNG ĐÔI KHI CÒN CHƯA KỊP THỜI, CHƯA ĐẢM BẢO

Cho ý kiến vào nhiệm vụ tăng nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn, tại phiên họp mở rộng thẩm tra báo cáo của Chính phủ do Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức mới đây, các đại biểu cho rằng tâm lý trồng chờ, ỷ lại của một bộ phận người dân vẫn còn; Việc bố trí nguồn vốn tín dụng đôi khi còn chưa kịp thời, chưa đảm bảo nguồn vốn.

 

ĐIỀU CHỈNH LUẬT ĐỂ ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH THAM GIA CPTPP

Tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban Về các vấn đề xã hội tại Đà Nẵng, sáng 10/10, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về các cam kết liên quan đến lĩnh vực lao động, công đoàn và y tế trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).