Giải trình về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Thanh niên

Sáng 29/12, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ đã tổ chức phiên giải trình của Chính phủ về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật thanh niên. Chủ nhiệm Ủy ban Đào Trọng Thi điều hành phiên giải trình. 2 nội dung về vấn đề theo dõi, giám sát công tác thanh niên và chính sách cho nhóm thanh niên Việt Nam ở nước ngoài được các đại biểu quan tâm, đề nghị giải trình.

 

Xác định thứ tự ưu tiên phân bổ ngân sách nhà nước cho các dự án, công trình quan trọng, cấp bách

Đó là ý kiến đề xuất tại cuộc họp giữa Ủy ban Văn hóa, TN, TN và NĐ với đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước năm 2015, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 đối với các lĩnh vực: văn hóa, thể thao, du lịch; giáo dục, đào tạo; thông tin, truyền thông, tôn giáo, thanh niên và trẻ em.