Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản còn yếu kém

20/05/2015

Chiều 20/5, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Theo Tờ trình, Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013, dự toán chi ngân sách nhà nước là 978.000 tỷ đồng, quyết toán 1.088.153 tỷ đồng, tăng 11,3% (110.153 tỷ đồng) so với dự toán. Tăng chi ngân sách nhà nước chủ yếu là do tăng chi đầu tư phát triển (96.680 tỷ đồng)  từ nguồn vốn ngoài nước, nguồn bổ sung từ dự phòng ngân sách theo chế độ và nguồn năm trước chuyển sang.

Quyết toán chi Ngân sách Trung ương là 515.360 tỷ đồng, tăng 11,5% (53.345 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu do tăng tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án vốn ODA thuộc lĩnh vực giao thông, nông nghiệp, lâm nghiệp; tăng đầu tư trở lại từ lãi dầu khí nước chủ nhà được chia cho Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam; tăng chi 13.190 tỷ đồng trả nợ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng phát sinh năm 2011.

Quyết toán chi Ngân sách địa phương là 572.793 tỷ đồng, tăng 11,1% (56.808 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu do nguồn năm trước chuyển sang, nguồn tăng thu Ngân sách địa phương theo quy định và nguồn bổ sung có mục tiêu của Ngân sách Trung ương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Thẩm tra về vấn đề này, Ủy ban Tài chính, ngân sách nhận thấy, công tác quản lý chi ngân sách nhà nước năm 2013 còn một số tồn tại, bất cập. Trong điều kiện ngân sách trung ương hụt thu lớn thì chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 tăng cao, vượt 52,1% (88.651 tỷ đồng) so với dự toán, trong đó, quyết toán chi đầu tư xây dựng cơ bản Ngân sách Trung ương là 76.394 tỷ đồng, tăng 91,1% so với dự toán.

Việc chấp hành Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ của một số địa phương còn chưa nghiêm như: phê duyệt dự án đầu tư khi chưa bảo đảm cân đối đủ nguồn vốn, không bố trí vốn tập trung cho các công trình trọng điểm... Số nợ đọng khối lượng xây dựng cơ bản còn lớn, trong đó có nhiều bộ, ngành, địa phương có số nợ đọng cao, cùng khá nhiều công trình, dự án chậm tiến độ với xu hướng tăng so với các năm trước. Các sai phạm vẫn xảy ra ở hầu hết các khâu trong quá trình đầu tư, thể hiện công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản còn những yếu kém, gây thất thoát, lãng phí nhưng vẫn chậm được khắc phục.

Ủy ban Tài chính ngân sách đề nghị Chính phủ cần có biện pháp xử lý đủ mạnh để các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc khắc phục hạn chế nêu trên nhằm nâng cao hiệu quả chi đầu tư xây dựng cơ bản; đề nghị xem xét, trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2013 với tổng số chi cân đối Ngân sách Nhà nước là 1.277.710 tỷ đồng.

Mai Trang