Các cấp, các ngành có nhiều cố gắng trong công tác thu, chi ngân sách

20/05/2014

Chiều 20-5, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2012.

Thẩm tra về quyết toán NSNN năm 2012, Ủy ban Tài chính-Ngân sách (UBTCNS) của Quốc hội khẳng định, Báo cáo quyết toán NSNN năm 2012 đã được cơ quan KTNN kiểm toán, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp, nhiều kiến nghị của KTNN đã được các cơ quan của Chính phủ xem xét tiếp thu và thực hiện theo quy định.

Các cấp, các ngành có nhiều cố gắng trong công tác thu, chi ngân sách.

Theo báo cáo của Chính phủ, quyết toán thu cân đối NSNN năm 2012 là 1.058.140 tỷ đồng, trong đó các khoản thu theo dự toán được Quốc hội quyết định là 754.572 tỷ đồng, tăng 1,9% (14.072 tỷ đồng) so với dự toán và tăng 11.382 tỷ đồng so với số đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ năm, bảo đảm nguồn lực để quản lý nhà nước, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo dự toán được Quốc hội quyết định.

Qua giám sát cho thấy, năm 2012, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng chỉ đạo công tác thu ngân sách, đặc biệt là sự nỗ lực của cơ quan Thuế, Hải quan trong triển khai thực hiện các giải pháp quản lý thu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách và xử lý các vi phạm về thuế, đưa công tác quản lý thu NSNN dần đi vào nền nếp, đúng pháp luật. Bên cạnh kết quả đạt được, UBTCNS nhận thấy nổi lên một số vấn đề: Do chưa tính đủ số tiền hoàn thuế nên thực chất thu NSNN năm 2012 không đạt dự toán được Quốc hội quyết định, một số khoản thu quan trọng không đạt dự toán được giao, nguồn thu chưa ổn định, vững chắc; công tác quản lý thu thuế vẫn có mặt hạn chế, chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng trốn thuế, thất thu và nợ đọng thuế còn lớn.

Về chi NSNN, quyết toán chi cân đối NSNN năm 2012 là 1.170.924 tỷ đồng, trong đó chi theo dự toán được Quốc hội quyết định là 978.463 tỷ đồng, tăng 8,3% so với dự toán và tăng 72.673 tỷ đồng so với số đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ năm. UBTCNS nhận thấy, công tác quản lý, chấp hành dự toán chi NSNN năm 2012 có tiến bộ, Báo cáo quyết toán NSNN năm 2012 của Chính phủ đã tổng hợp đầy đủ và thuyết minh khá chi tiết nguyên nhân tăng giảm từng khoản chi so với dự toán được giao. Việc lập phân bổ, giao dự toán chi NSNN về cơ bản được thực hiện theo quy định của Luật NSNN. Các cấp, các ngành đã chỉ đạo, điều hành thực hiện NSNN theo Nghị quyết của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp về dự toán NSNN năm 2012, đáp ứng yêu cầu về quản lý nhà nước, tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế, thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, góp phần giảm bớt khó khăn về đời sống của nhân dân. Chi NSNN cơ bản tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ.

Về kết quả kiểm toán và việc chấp hành kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Kết quả thực hiện kiến nghị của các đơn vị được kiểm toán niên độ ngân sách 2011 tính đến ngày 31-12-2013 đạt 65% tổng số kiến nghị xử lý về tài chính; đã và đang thực hiện hủy bỏ, sửa đổi bổ sung 51/78 văn bản không phù hợp.

Bội chi NSNN năm 2012 theo báo cáo quyết toán của Chính phủ là 154.126 tỷ đồng, bằng 4,75% GDP. Các tỷ lệ dư nợ công, dư nợ Chính phủ và dư nợ quốc gia so với GDP được bảo đảm an toàn trong phạm vi giới hạn cho phép.

(Theo Quân đội Nhân dân Online)