MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

06/07/2018

Đoàn Giám sát “Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016” của UBTVQH đã có buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Nhà Quốc hội vào chiều 05/07. Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi làm việc.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ TÀI CHÍNH

05/07/2018

Thực hiện Kế hoạch chi tiết số 241/KH-ĐGS của Đoàn Giám sát, sáng 05/7, tại Nhà Quốc hội, Đoàn Giám sát chuyên đề “ Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016 đã có buổi làm việc với Bộ Tài chính. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Trưởng đoàn Đoàn giám sát Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi làm việc.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

05/07/2018

Chiều 05/07, tại Nhà Quốc hội, Đoàn Giám sát “Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016” của UBTVQH đã có buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi làm việc.

ỦY BAN TÀI CHÍNH- NGÂN SÁCH THẨM TRA BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ

17/05/2018

Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 24, chiều 17/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính- Ngân sách thẩm tra báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017 của Chính phủ.

CẦN CÓ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI CHO CHÍNH SÁCH DÂN TỘC MIỀN NÚI

17/05/2018

Ngày 17/5, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 24 thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017 và tình hình triển khai thực hiện ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ Y TẾ.

19/04/2018

Sáng 19/4, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về "việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016" đã có buổi làm việc với Bộ Y tế. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Trưởng đoàn Đoàn giám sát Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi làm việc.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

19/04/2018

Chiều 19/4, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011- 2016 đã có buổi làm việc với Bộ Giáo dục- Đào tạo. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Nguyễn Đức Hải, Trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

18/04/2018

Triển khai chương trình, kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài (ODA) giai đoạn 2011-2016, sáng 18/4, tại nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Đức Hải chủ trì, đã có buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

18/04/2018

Tiếp tục triển khai Chương trình, kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài (ODA) giai đoạn 2011-2016, chiều 18/4, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi làm việc.

ỦY BAN TÀI CHÍNH- NGÂN SÁCH THẨM TRA BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2017

09/04/2018

Chiều 09/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội họp phiên toàn thể thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2017. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp.

Các tin đã đưa: