MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT

Dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định, sáng ngày 04/9, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp thẩm tra Báo cáo tình hình thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội năm 2018. Phiên họp có sự tham dự của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

 

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA BÁO CÁO TÌNH HÌNH THI HÀNH HIẾN PHÁP, LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI 2018

Sáng ngày 04/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp thẩm tra Báo cáo tình hình thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đến dự và phát biểu chỉ đạo.