Bảo đảm thống nhất hoạt động thống kê nhà nước

25/05/2015

Sáng 25/5, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật thống kê (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Kế hoach-Đầu tư Bùi Quang Vinh Trình bày Tờ trình về dự án Luật                       Ảnh: Nam Nguyễn

Trình bày Tờ trình về dự án Luật thống kê (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh nêu rõ: Thống kê là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng, có nhiệm vụ cung cấp một cách trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin thống kê phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài.

Hiện nay, số lượng, chất lượng thông tin thống kê tuy đã được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước, nhưng vẫn còn những hạn chế, bất cập như: thiếu các chỉ tiêu thống kê phản ánh chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái;

Công tác phân tích và dự báo thống kê phát triển chậm; việc phổ biến thông tin thống kê làm chưa tốt, vừa thiếu, vừa chồng chéo, trong một số trường hợp còn do phương pháp tính khác nhau dẫn đến chưa thống nhất về số liệu. Việc phối hợp giữa Hệ thống thống kê tập trung với thống kê bộ, ngành còn chưa chặt chẽ.  

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết, việc sửa đổi Luật thống kê năm 2003 nhằm tạo dựng cơ sở pháp lý vững chắc để tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động thống kê; bảo đảm cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách quan, kịp thời, phản ánh đúng, đầy đủ tình hình kinh tế-xã hội trong từng thời kỳ; góp phần tích cực vào việc phân tích, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của đông đảo người sử dụng trong xã hội.

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động thống kê, củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan thống kê nhà nước. Chọn lọc, tiếp thu các quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của nước ta, của Luật Thống kê mẫu quốc tế và Luật Thống kê của các nước có nền thống kê phát triển.

Chủ nhiệm UB Kinh tế Nguyễn Văn Giàu trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật                                                                    

Thẩm tra về dự án Luật này, Ủy ban Kinh tế cho rằng, việc sửa đổi Luật thống kê là cần thiết nhằm khắc phục những bất cập như: chất lượng, độ tin cậy của số liệu thống kê; chênh lệch số liệu thống kê giữa trung ương và địa phương, giữa Tổng cục Thống kê với bộ, ngành về một số chỉ tiêu thống kê; công tác phân tích, dự báo thống kê; việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng nguồn dữ liệu thông tin sẵn có; về hội nhập quốc tế đối với công tác thống kê.

Đồng thời, việc sửa đổi Luật lần này nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động thống kê nhà nước và hoạt động thống kê ngoài nhà nước.

Ủy ban Kinh tế tán thành với phạm vi quy định nội dung hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức cá nhân trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước, đồng thời quy định mục đích, nguyên tắc, yêu cầu, phạm vi của hoạt động thống kê ngoài nhà nước và giá trị của thông tin thống kê ngoài nhà nước.

Về hệ thống thông tin thống kê nhà nước, Ủy ban Kinh tế tán thành với quy định dự thảo Luật, hệ thống thông tin thống kê nhà nước gồm 4 cấp: hệ thống thông tin thống kê quốc gia; hệ thống thông tin thống kê bộ, ngành; hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh và hệ thống thông tin thống kê cấp huyện.

Việc quy định cụ thể, rành mạch và bảo đảm sự thống nhất trên toàn quốc trong hoạt động thống kê nhà nước sẽ nâng cao độ tin cậy, tính minh bạch, chính xác, kịp thời của thông tin thống kê nhà nước.

Đa số ý kiến tán thành với quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia kèm theo danh mục trong dự thảo Luật và phân công cơ quan có trách nhiệm thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê. Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước do Quốc hội quyết định, đồng thời xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia cần phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Mai Trang