Đoàn giám sát của UBTVQH về thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng làm việc với Bộ Giao thông - Vận tải, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

25/08/2014

Ngày 25.8, Đoàn giám sát của UBTVQH về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng đã làm việc với Bộ Giao thông - Vận tải và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

Báo cáo của Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) cho biết, từ năm 2011, Bộ đã thực hiện một số giải pháp chủ yếu nhằm tái cơ cấu ngành theo tình hình mới, đáp ứng các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020. Đặc biệt, Bộ đã chủ động xây dựng và phê duyệt Đề án Tái cơ cấu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông (Quyết định số 570/QĐ-BGTVT ngày 8.3.2013). Liên quan đến đầu tư công, số liệu tính đến 31.12.2013 về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong ngành GT - VT cho thấy, tổng số nợ khối lượng hoàn thành các dự án do Bộ GT - VT quản lý là 1.264 tỷ đồng. Để xử lý số nợ đọng, Bộ GT - VT đã có nhiều văn bản chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị trong ngành ưu tiên bố trí kế hoạch vốn trả nợ khối lượng hoàn thành, chỉ triển khai thi công trong phạm vi kế hoạch vốn được giao. Đến tháng 7.2014, Bộ đã thực hiện cổ phần hóa 63/96 doanh nghiệp, chuyển đổi 34 doanh nghiệp trực thuộc các cục/tổng cục về các Tổng công ty; báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tái cơ cấu 4 tập đoàn, Tổng công ty. Bộ phê duyệt tái cơ cấu 15 Tổng công ty thuộc bộ; tập trung thu gọn đầu mối, thoái vốn, chuyển nhượng vốn... tại các doanh nghiệp ngoài lĩnh vực kinh doanh chính hoặc hoạt động kém hiệu quả để tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính...

Theo Báo cáo của Agribank, giai đoạn 2011 - 2013, Agribank đã từng bước thực hiện tái cơ cấu hoạt động đầu tư thương mại, giảm dần tỷ trọng cho vay các công ty trực thuộc có hiệu quả thấp, hoàn tất cổ phần hóa một số công ty trực thuộc, không cấp thêm vốn, đồng thời từng bước thoái vốn tại các công ty con. Về vốn chủ sở hữu, tốc độ tăng vốn chủ sở hữu bình quân giai đoạn 2011-2013 đạt 18,3%; tập trung vào xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư tài sản cố định, góp vốn và đầu tư thương mại, đầu tư trái phiếu, còn lại được sử dụng để cấp tín dụng. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản trong giai đoạn 2011 - 2013 duy trì ở mức ổn định từ 6,5% - 7%.

Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả bước đầu đạt được trong thực hiện chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế của Bộ GT - VT và Agribank. Đánh giá cao kết quả triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của Bộ GT - VT, song Đoàn giám sát đề nghị Bộ cần bổ sung một số thông tin về kết quả hoạt động của các doanh nghiệp đã cổ phần hóa; khó khăn trong việc bố trí vốn và việc thực hiện mô hình đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại các doanh nghiệp này; nêu rõ hơn về định hướng giải quyết vấn đề nợ đọng của ngành từ nay đến năm 2015... Đối với Agribank, Đoàn giám sát đề nghị Ngân hàng phân tích kỹ hơn nguyên nhân nợ xấu tăng nhanh, số liệu tài chính về tình hình kinh doanh đầu tư một số lĩnh vực ngoài ngành thấp và có xu hướng giảm dần theo các năm; chỉ rõ định hướng và mục tiêu cụ thể của Đề án tái cơ cấu trong giai đoạn sắp tới, chủ trương xử lý thoái vốn và các dự án đầu tư vay vốn phục vụ kinh doanh, sản xuất nông nghiệp, nông thôn, chiến lược cổ phần hóa ngân hàng...

(Theo Đại biểu Nhân dân)