Đoàn giám sát của UBTVQH về thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng làm việc với TP Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo

20/08/2014

Ngày 20.8, Đoàn giám sát của UBTVQH về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng do Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Báo cáo của UBND TP Hà Nội cho thấy, trong những năm qua, tăng trường kinh tế của TP đã có những chuyển biến tích cực và đúng hướng. GDP bình quân giai đoạn 2011 - 2013 tăng 9,39%, đạt khá trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng vẫn thấp hơn so với kế hoạch đề ra là 12 - 13% (giai đoạn 2006 - 2010 đạt 10,86%). Đối với tái cơ cấu doanh nghiệp, trên địa bàn TP có 5 Tổng công ty Nhà nước và 9 Công ty TNHH một thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Giai đoạn 2011 - 2013, tổng tài sản là 27.387 tỷ đồng, bằng 168% so với giai đoạn 2005 - 2010; trong đó, vốn Nhà nước đầu tư là 12.772 tỷ đồng (46,6%), bằng 157% so với giai đoạn 2005 - 2010. Tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, số thuế phải nộp ngân sách phát sinh năm sau cao hơn năm trước. Trong giai đoạn 2011 - 2013, các tổng công ty, công ty mẹ con thuộc TP đã giải quyết công ăn việc làm cho 28.183 người lao động, bằng 122,76% so với giai đoạn 2005 - 2010. Thu nhập bình quân của người lao động giai đoạn 2011 - 2013 đều tăng so với giai đoạn trước.

Theo Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg cho thấy, Bộ đã triển khai xây dựng 92.191 phòng học, đạt tỷ lệ 65% so với kế hoạch cả giai đoạn; số nhà công vụ giáo viên là 22.104 phòng (tương đương 554.496 m2) đạt tỷ lệ 40,8% so với kế hoạch cả giai đoạn. Nguồn vốn huy động đạt 34.888,426  tỷ đồng, tương đương 140% kế hoạch cả giai đoạn.

Qua các báo cáo của UBND TP Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo, đoàn giám sát ghi nhận những kết quả bước đầu đạt được trong quá trình thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế của TP Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thành viên đoàn giám sát cho rằng, Hà Nội là vùng kinh tế động lực, là trung tâm kinh tế lớn, đầu mối có sức lan tỏa đối với vùng đồng bằng sông Hồng, bởi vậy, việc tái cơ cấu của TP phải làm sao gắn được với quy hoạch chung xây dựng thủ đô. Đoàn giám sát đề nghị TP phân tích cụ thể những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện tái cơ cấu tập trung trong ba lĩnh vực trên, đồng thời nêu rõ nguyên nhân tốc độ huy động vốn đầu tư xã hội của TP đang chậm dần, do cơ chế chính sách của TP chưa có sức hút hay do suy thoái chung của nền kinh tế hiện nay… Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thành viên đoàn giám sát cho rằng báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn chung chung, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Đoàn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh báo cáo, tập trung hơn nữa vào vấn đề đầu tư công; bổ sung những khó khăn, vướng mắc trong vấn đề đầu tư công của ngành giáo dục trong những năm qua…

(Theo http://daibieunhandan.vn)