Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc gia nhập Công ước Istanbul về tạm quản hàng hóa

03/08/2017