Ủy ban Đối ngoại thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 4/8/2017, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại đã tổ chức họp Thường trực Ủy ban mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (Luật cơ quan đại diện). Đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại chủ trì cuộc họp.