VĂN KIỆN QUỐC HỘI TOÀN TẬP TẬP VIII (1992-1997) Quyển 4 1996-1997


BIÊN BẢN
BẦU ỦY VIÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Ngày 23 tháng 9 năm 1992, hồi 10 giờ, Ban kiểm phiếu gồm có các vị:

1. Hà Quang Dự

Đại biểu tỉnh Tuyên Quang

- Trưởng Ban

2. Nguyễn Hòa Bình

Đại biểu tỉnh Hà Bắc

- ủy viên

3. Phạm Quang Dự

Đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh

- ủy viên

4. Vũ Đức Khiển

Đại biểu thành phố Hà Nội

- ủy viên

5. Trương Thị Khuê

Đại biểu tỉnh Quảng Trị

- ủy viên

6. Nguyễn Thị Hồng Minh

Đại biểu tỉnh Minh Hải

- ủy viên

7. K'Tuất

Đại biểu tỉnh Lâm Đồng

- ủy viên

Ban kiểm phiếu đã họp để làm biên bản xác định kết quả bầu:

1. Được giới thiệu ra ứng cử có các vị:

- Vũ Đình Cự

- Trần Thị Tâm Đan

- Y Ngông NiêKĐăm

- Mai Thúc Lân

- Vũ Mão

- Hoàng Bích Sơn

- Phan Minh Tánh

- Nguyễn Thị Thân

- Hà Mạnh Trí.

2. Kết quả bầu cử:

- Tổng số đại biểu Quốc hội:

395

- Số đại biểu có mặt:

392

- Số phiếu đã phát ra:

392

- Số phiếu thu về:

392

- Số phiếu hợp lệ:

392

- Số phiếu không hợp lệ:

0

 Kết quả số phiếu bầu cho mỗi người như sau:

- Vũ Đình Cự

được 327 phiếu = 82,78%

- Trần Thị Tâm Đan

được 354 phiếu = 89,62%

- Y Ngông NiêKĐăm

được 377 phiếu = 95,44%

- Mai Thúc Lân

được 316 phiếu = 80,0%

- Vũ Mão

được 371 phiếu = 93,92%

- Hoàng Bích Sơn

được 385 phiếu = 97,47%

- Phan Minh Tánh

được 382 phiếu = 96,71%

- Nguyễn Thị Thân

được 361 phiếu = 91,39%

- Hà Mạnh Trí

được 382 phiếu = 96,71%

3. Căn cứ vào quy định tại Điều 78 của Luật tổ chức Quốc hội, Điều 10 của Nội quy kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IX, các ông, bà sau đây được quá nửa số phiếu bầu so với tổng số đại biểu Quốc hội đã trúng cử Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Vũ Đình Cự

- Trần Thị Tâm Đan

- Y Ngông NiêKĐăm

- Mai Thúc Lân

- Vũ Mão

- Hoàng Bích Sơn

- Phan Minh Tánh

- Nguyễn Thị Thân

- Hà Mạnh Trí.

Biên bản này làm tại Hội trường Ba Đình.

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 1992

TM. BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

HÀ QUANG DỰ

 

Lưu tại Trung tâm Lưu trữ
quốc gia III, phông Quốc hội