VĂN KIỆN QUỐC HỘI TOÀN TẬP TẬP II 1960 - 1964

NGHỊ QUYẾT SỐ 152 NQ/TVQH NGÀY 23-01-1963 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM UỶ VIÊN UỶ BAN THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

 

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Điều 26 của Luật tổ chức Tòa án nhân dân tối cao,

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Bổ nhiệm các vị có tên sau đây làm Uỷ viên Uỷ ban thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:

- Diệp Ba

- Nguyễn Ngọc Cư, tức Trần Cung

- Nguyễn Văn Minh

- Lê Chân Phương

- Nguyễn Hải Thanh

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Chủ tịch

TRƯỜNG CHINH

 

Lưu tại Trung tâm Lưu trữ
quốc gia III, phông Quốc hội.