VĂN KIỆN QUỐC HỘI TOÀN TẬP TẬP VIII (1992-1997) Quyển 3 1995-1996


NGHỊ QUYẾT SỐ 273 NQ/UBTVQH9
NGÀY 14-01-1995 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH,
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết số 227 NQ/UBTVQH9 ngày 03 tháng 01 năm 1995 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Xét biên bản bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ngày 27 tháng 12 năm 1994 tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 1994 - 1999,

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang gồm:

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân: Ông Giàng Văn Quẩy.

- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân: Ông Nguyễn Trần Bắc.

 2. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang và các ông có tên trên đây chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Chủ tịch
NÔNG ĐỨC MẠNH

 

Lưu tại Trung tâm Lưu trữ
quốc gia III, phông Quốc hội

 

Về trang mục lục

Trở về đầu trang