TRIỂN LÃM CHUYÊN ĐỀ "70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC"

28/05/2018

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Triển lãm chuyên đề “70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)”.

Triển lãm chuyên đề “70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)”

Gồm hơn 200 tư liệu giới thiệu các văn kiện và hình ảnh về phong trào thi đua yêu nước từ năm 1948 đến nay, Triển lãm góp phần cung cấp thông tin, làm rõ bối cảnh ra đời Lời kêu gọi thi đua yêu nước; qua đó góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội và công chúng tham quan Nhà Quốc hội.

Nội dung trưng bày triển lãm bao gồm 3 phần chính: "Phần I: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người khởi xướng phong trào thi đua ái quốc"  giới thiệu những hình ảnh, tài liệu về bối cảnh ra đời của phong trào thi đua yêu nước cũng như vai trò và công lao to lớn đối với phong trào thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khởi xướng, tổ chức và chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước.

Với hơn 200 tư liệu, Triển lãm thu hút sự quan tâm đông đảo của nhiều đại biểu Quốc hội và các độc giả khác

"Phần II: Phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh" giới thiệu những hình ảnh, tài liệu về các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954) và kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975). Đồng thời giới thiệu hình ảnh, tài liệu phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước gắn với các cuộc vận động như: “Ngày vì người nghèo”, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”… Đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy những thành tựu đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ngoài ra giới thiệu một số hình ảnh về bảo vệ biên giới, biển đảo và bảo vệ chủ quyền đất nước.

Triển lãm gồm 3 phần chính, trong đó Phần III giới thiệu hình ảnh, tư liệu về Quốc hội Việt Nam với phong trào thi đua yêu nước...

"Phần III: Quốc hội Việt Nam với phong trào thi đua yêu nước" giới thiệu những hình ảnh, tài liệu về sự chỉ đạo, tổ chức giám sát của Quốc hội, sự tham gia của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đối với phong trào thi đua yêu nước; việc xây dựng Luật Thi đua khen thưởng của Quốc hội; giới thiệu hình ảnh, tài liệu về việc hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các Vụ, Cục, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong Văn phòng Quốc hội thông qua một số hình ảnh tiêu biểu như: Lễ phát động phong trào thi đua; hoạt động chuyên môn của các Vụ, Cục, đơn vị; hoạt động của các tổ chức đoàn thể; thành tích của các cá nhân điển hình tiêu biểu…

Triển lãm chuyên đề “70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)” được tổ chức từ ngày 21/5/2018 đến kết thúc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV tại hành lang tầng 3, Phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội./.

Quang Minh