Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và thời gian, địa điểm ôn thi kỳ thi tuyển công chức VPQH năm 2017

05/01/2018

Thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; căn cứ Quyết định số 994/QĐ-VPQH ngày 9 tháng 6 năm 2017 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ban hành Đề án thi tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2017 và Kế hoạch số 2538/KH-VPQH ngày 21 tháng 8 năm 2017 về thi tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2017; sau khi xem xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017, Văn phòng Quốc hội thông báo danh sách đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm ôn thi tuyển công chức năm 2017, cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức (có danh sách kèm theo).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức ôn thi

Thời gian: thứ sáu ngày 12/1/2018

Địa điểm: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Lịch ôn cụ thể như sau:

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Buổi sáng thứ sáu ngày 12/1/2018

Từ 7h45-8h00

Ổn định tổ chức

Hội trường C2

Từ 8h00-10h15

Hướng dẫn ôn thi môn kiến thức chung

Hội trường C2

Từ 10h30 – 11h30

Hướng dẫn ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội

Vị trí Tham mưu giúp việc Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội

Hội trường C2

Vị trí Kế toán

Hội trường C1

Buổi chiều thứ sáu  ngày 12/1/2018

Từ 14h00 -15h00

Hướng dẫn ôn thi môn Tin học

Hội trường C2

Từ 15h30 – 16h30

Hướng dẫn ôn thi tiếng Anh

Hội trường C2

Văn phòng Quốc hội thông báo và đề nghị các vụ, cục, đơn vị thông báo cho thí sinh nộp hồ sơ vào đơn vị mình, Vụ Tổ chức – Cán bộ thông báo cho các Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố biết thời gian, địa điểm ôn thi. Thông báo này được đăng tại Cổng Thông tin điện tử Quốc hội để thí sinh có tên trong danh sách biết và đề nghị thí sinh kiểm tra lại các thông tin cá nhân trên danh sách, nếu có sai sót liên hệ Vụ Tổ chức – Cán bộ, Văn phòng Quốc hội, số điện thoại 080.48385.

Cổng TTĐT Quốc hội