Tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2017 (bổ sung)

13/11/2017

Thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2017, ngày 11/10/2017, Văn phòng Quốc hội đã đăng tải danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành do các vụ, cục, đơn vị xây dựng trên Cổng Thông tin điện tử của Quốc hội. Tuy nhiên, một số tài liệu trong danh mục tài liệu ôn tập chưa được đăng tải trên Công báo của Chính phủ như: các Quy chế, Quy định của Văn phòng Quốc hội, các văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ của các đơn vị… Do đó, Văn phòng Quốc hội xin công bố bổ sung các văn bản này như sau: